Vad är följerätt?

Följerätt är en rätt för upphovspersonen eller dennes arvingar att få ersättning när konstverk och brukskonstverk säljs i andra hand. Det gäller även utländska konstnärer (eller deras efterlevande) med vissa nationaliteter. Följerätten är en del av upphovsrätten och gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. En konstnär som dog 1944 var alltså skyddad till och med år 2014. Från och med 1 januari 2015 kan således dennes verk säljas utan att följerätt utgår.

Följerätt kan ibland kallas Droit de suite resale right eller konstnärsavgift. 

 

Ersättningen bygger på ett EU-direktiv och regleras i 26n§ ─ 26p§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och infördes 1996.

 

Tanken med följerätten är att bild- och formkonstnärernas ekonomiska villkor ska förbättras genom att de ges del av det ekonomiska utbytet som handeln med deras konstverk ger upphov till. Upphovsrättsligt motiveras ersättningen även med att en ny krets kan tillgodogöra sig verket och att upphovspersonen har rätt till ersättning för detta.

 

Det är av betydelse för samhället att bild- och formkonstnärer får goda förutsättningar för sin kreativa verksamhet på samma sätt som tonsättare och författare får ekonomiskt utbyte av sin kreativitet vid förnyade offentliga framföranden och när exemplar framställs.

 

Vidareförsäljning

Följerätt utgår när ett exemplar av ett originalkonstverk vidareförsäljs av den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden (om priset överstiger ett minimipris).

 

Vidareförsäljning innebär försäljning efter det att första överlåtelsen från konstnären eller dennes arvingar skett.

 

Konstnärens egen försäljning och likaså försäljning på direkt uppdrag av konstnären räknas som förstagångsförsäljningar.

 

Detta gäller även om man som konstnär lämnar ett verk till en välgörenhetsauktion. Om däremot om någon annan ägare lämnar in konstverket till försäljning (även en välgörenhetsauktion) ska följerätt utgå eftersom det då är fråga om en andrahandsförsäljning.

 

Originalkonstverk

Med originalkonstverk avses konstverk framställt i ett begränsat antal av konstnären själv eller med upphovspersonens tillstånd. Detta innebär att även alster av brukskonst omfattas av följerätten. Dessa ska då normalt vara numrerade signerade eller på annat sätt vederbörligen godkända av konstnären. Verk som framställts industriellt i flera identiskt lika exemplar omfattas inte.

 

Dessa ska betala följerättsersättning

Vid en följerättsberättigad försäljning ska ersättningen redovisas och betalas av den som är ”yrkesmässigt verksam på konstmarknaden”.

 

Med detta avses alla som i sin yrkesverksamhet köper säljer eller förmedlar konstverk. För att räknas som yrkesverksam behöver man inte ha en registrerad firma utan det är tillräckligt att köpa sälja och/eller förmedla ett tillräckligt antal konstverk och det innebär också att enstaka försäljning av ett företag inte omfattas. Enstaka försäljningar mellan två privatpersoner ger inte heller följerätt.

 

Redovisning och inbetalning av ersättning ska göras av:

  1. Säljaren.
  2. Om säljaren inte är yrkesmässigt verksam är det förmedlaren som ska betala ersättningen.
  3. Om förmedlare eller säljare inte är yrkesmässigt verksam ska ersättningen betalas av köparen.

 

Detta betyder alltså att om säljaren är yrkesverksam är det alltid säljaren som ska betala ersättningen. Annars är det förmedlaren och är inte heller förmedlaren yrkesverksam så betalar köparen.

 

Vid köp på auktion är det vanligt att auktionshandlaren genom sina köpvillkor tar ut avgiften av sina köpare genom att lägga på följerättsersättningen tillsammans med provision och andra avgifter på det klubbade priset. Dock är det auktionshandlaren som är ansvarig för att redovisa och betala in följerätten till Bildupphovsrätt.

 

Dessa får ersättning

Följerätten går till verkets upphovsperson det vill säga konstnären eller dennes arvingar. Ersättningen kan endast inkasseras av en organisation som betalar ersättningen vidare till upphovspersonen eller dennes arvinge.

 

Bildupphovsrätt tar emot och förmedlar följerättsersättning för samtliga berättigade konstnärer oavsett om de är medlemmar eller inte. Genom Bildupphovsrätts internationella nätverk av systerorganisationer fördelas ersättningen till de utländska konstnärerna.

 

Följerätten är ett skydd för konstnären som strikt ska stanna hos konstnären så länge han/hon lever och därför är följerätten är personlig. Det innebär att konstnären inte kan ge bort eller sälja ersättningsrätten. Den går inte heller att avtala bort i samband med till exempel första försäljningen av konstverket. Efter upphovspersonens död kan rätten däremot testamenteras ärvas eller ingå i bodelning.

 

Det ligger i Bildupphovsrätts uppdrag att leta upp och kontakta de konstnärer och arvingar som vi inkasserat följerätt för. Vi bedömer relevanta handlingar såsom bouppteckningar och testamenten för att avgöra vem eller vilka efterlevande som är berättigade till ersättning och som alltså är rättsinnehavare. Dessa utredningar kan vara både tidskrävande och komplicerade och vi tar gärna emot uppgifter om konstnärer som vi saknar uppgifter om. 

 

Vad är följerätt? 

Resale right in danger by ADAGP

(filmen är på engelska)