Medlemsvillkor upphovsperson

1 §
Rättighetshavaren som är innehavare av upphovsrätt uppdrar åt Bildupphovsrätt eller den Bildupphovsrätt sätter i sitt ställe att i de hänseenden och på de villkor som anges i detta avtal förvalta rättighetshavarens upphovsrätt till alla sådana alster av bildkonstverk och brukskonstverk som han/hon vid varje tidpunkt offentliggjort eller av vilka han/hon överlåtit exemplar enligt upphovsrättslagen (1960:729). Rättighetshavaren kan begränsa uppdraget avseende förvaltade rättigheter kategori av rättigheter och typer av verk (se §13). 

 

2 §
Förvaltningsuppdraget till Bildupphovsrätt är exklusivt. Rättighetshavaren  förbinder sig att inte själv träffa avtal beträffande verk eller nyttjanden som ingår i Bildupphovsrätts förvaltningsuppdrag enligt detta avtal. Förvaltningsuppdraget till Bildupphovsrätt påverkar dock inte avtal som rättighetshavaren gjort före detta avtals ikraftträdande eller avtal varigenom rättighetshavaren själv upplåter rätt till användning som inte avser förvärvssyfte. Rättighetshavaren ska snarast i brev eller via e-post meddela Bildupphovsrätt om sådan upplåtelse. 
Vidare är från Bildupphovsrätts förvaltningsuppdrag undantagna rättighetshavarens egen visning av sina verk samt reproduktioner utan vinstsyfte som rättighetshavaren låter framställa av egna verk i avsikt att göra dessa kända.

 

3 § 
Förvaltningsuppdraget innefattar de förfoganden om inte annat skriftligen meddelas Bildupphovsrätt som anges i 2 § upphovsrättslagen med skyldighet och rättighet för Bildupphovsrätt att självständigt företräda rättighetshavaren i följande huvudsakliga hänseenden;
a) exemplarframställning och tillgängliggörande av verk i de fall nyttjandet är lagt under avtalslicens eller tvångslicens enligt upphovsrättslagen

b) inspelning och/eller utsändning av verk  genom television inspelning och visning av verk på film inspelning och/eller tillgängliggörande av verk genom annan tjänst samt återanvändning av sådan utsändning film eller annan tjänst

c) återgivning av verk i tryckt eller digital form eller annat tillgängliggörande

d) användning av verk i annan teknik såsom exempelvis dekoration på industriellt tillverkade föremål och liknande 

e) uthyrning av bildkonstverk

f) inkassering av ersättning för följerätt

g) annan inkassering och/eller upplåtelse av licens i enlighet med den vid var tid gällande upphovsrättslagstiftningen eller annan författning som medger ersättning till rättighetshavaren om ej rättighetshavaren skriftligen meddelat Bildupphovsrätt att han/hon motsätter sig detta (se § 13)

h) beivrande av intrång som omfattas av a – g ovan.

Upplåtelse enligt c) avseende tillgängliggörande via digital tjänst som innebär att rättigheter icke exklusivt övergår på den digitala tjänsten får endast ske i enlighet med vid var tid gällande instruktion från styrelsen (se § 4).

I samband med att Bildupphovsrätt upplåter rätt till nyttjande av verk ska Bildupphovsrätt tillse att rättighetshavarens ideella rätt bevakas. Bildupphovsrätt får inte utan samtycke tillåta att verk ändras på ett sätt som ingriper i verkets karaktär. Det åligger vidare Bildupphovsrätt att inhämta rättighetshavarens särskilda tillstånd till följande slag av nyttjanden;

  • framställning med politiskt eller religiöst syfte
  • i reklam
  • för nyttjande som avses i d) och e) ovan
  • för utgivning av samling av rättighetshavarens verk i bokform mapp eller dylikt
  • vid inspelning av verk i film eller TV-program med biografiskt innehåll
  • för nyttjande med ensamrätt
  • beivrande av intrång som berör rättighetshavarens ideella rätt.

 


Bildupphovsrätt förbinder sig att bevaka och nyttiggöra de upplåtna rättigheterna varvid såväl Bildupphovsrätts som rättighetshavarens intresse ska tillgodoses. Bildupphovsrätts styrelse och/ eller stämma fastställer vid behov instruktioner för detta. För upplåtelsen enligt detta avtal äger rättighetshavaren rätt till ersättning av inkasserade medel sedan avdrag gjorts för Bildupphovsrätts kostnader allt enligt de normer och fördelningsregler som Bildupphovsrätts föreningsstämma från tid till annan fastställer.

 

5 §
Redovisning och utbetalning av influtna medel sker i efterskott minst två gånger årligen enligt de fördelningsregler m m som fastställs genom beslut på Bildupphovsrätts föreningsstämma eller enligt lag. Utesluten eller utträdd har rätt att vid nästa ordinarie fördelningstillfälle beträffande av Bildupphovsrätt inkasserade medel utfå sin kvarstående individuella andel.

 

6 §
Förvaltningsuppdraget till Bildupphovsrätt innebär att Bildupphovsrätt kan ingripa mot olovliga nyttjanden av rättighetshavarens verk. Bildupphovsrätt har rätt att i eget namn hos domstolar och andra myndigheter anhängiggöra utföra och bevaka talan mot vem det vara må för indrivning av ersättning för nyttjande av rättighetshavarens verk eller för beivran av intrång i rättigheterna. Bildupphovsrätt får sätta ombud i sitt ställe. Bildupphovsrätt får sluta skiljeavtal utse skiljemän och utföra talan i skiljeförfarande. Bildupphovsrätt får ingå förlikning samt uppbära mottaga och kvittera alla i saken tillkommande medel och handlingar.

 


Detta avtal gäller om ej annat skriftligen meddelas Bildupphovsrätt utan geografisk begränsning. 

 

8 §
Vid rättighetshavarens död övergår rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till dödsboet. Om dödsboet har fler delägare och/eller upphovsrätten tillskiftas fler arvingar ska dessa utse en behörig företrädare som med bindande verkan för övriga äger representera dessa avseende frågor som rör Bildupphovsrätts förvaltning av upphovsrätten. Det samma gäller om upphovsrätt som förvaltas enligt detta avtal har flera innehavare. 

 

9 §
Rättighetshavaren ska vara medlem i Bildupphovsrätt och förbinder sig att lojalt följa Bildupphovsrätts  stadgar och de beslut som fattas av Bildupphovsrätts behöriga organ.

 

10 §
Rättighetshavaren ska fortlöpande hålla Bildupphovsrätt underrättad om sin adress sitt telefonnummer sin e-postadress och andra personuppgifter som Bildupphovsrätt behöver för att fullgöra sitt förvaltningsuppdrag. Rättighetshavaren ska också på Bildupphovsrätts begäran lämna uppgifter om huruvida han/hon innehar upphovsrätten till visst verk eller huruvida rätten till visst verk upplåtits eller överlåtits till annan. Vidare ska rättighetshavaren vid behov biträda Bildupphovsrätt i tvist avseende hans/hennes verk eller vid beivrande av intrång.

 

§ 11
Villkor enligt detta avtal som inte är lagstadgade får ändras av Bildupphovsrätts stämma utan föregående godkännande från rättighetshavaren. Bildupphovsrätt ska skriftligen och i god tid före ikraftträdandet informera rättighetshavaren om sådana ändringar. Rättighetshavaren har därmed möjlighet att säga upp avtalet till upphörande senast från och med dagen för ändringarnas ikraftträdande.

 

12 §
Försummar Bildupphovsrätt sin redovisningsskyldighet enligt detta avtal har rättighetshavaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. Om Bildupphovsrätt på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal har rättighetshavaren rätt att säga upp avtalet till upphörande sex månader efter uppsägningen. Om rättighetshavaren uteslutits ur Bildupphovsrätt eller om han/hon lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter om sin upphovsrätt eller om verk som han/hon skapat eller om rättighetshavaren bryter mot väsentliga bestämmelser i detta avtal har Bildupphovsrätt rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Rättighetshavaren ska hålla Bildupphovsrätt skadelös i fall som stadgas i detta stycke.

 

13 § 
Detta avtal gäller från dagen för dess undertecknade intill två år har förflutit från utgången av det år då avtalet tecknades. Om Bildupphovsrätt ej sagt upp avtalet till upphörande sex månader före avtalstidens utgång är avtalet automatiskt förlängt med två år för varje gång. Rättighetshavaren kan när som helst säga upp avtalet till upphörande sex månader efter skriftlig uppsägning. Motsvarande gäller rättighetshavarens begränsning av Bildupphovsrätts representation av rättighetshavarens rättigheter kategori av rättigheter och typer av verk.

Licensiering för publicering av medlems verk på sociala medier

I enlighet med Medlemsavtalets § 4 fastställer styrelsen följande instruktion för bevakning och nyttiggörande av de rättigheter medlemmen upplåtit till Bildupphovsrätt såvitt avser sociala medier: 

Instruktion

Bildupphovsrätt kan meddela licens för publicering av medlems verk på sociala medier om publiceringen sker för kulturellt ändamål  utbildningsändamål eller forskningsändamål. 

Tillstånd till publicering kan ges även i andra fall efter en prövning av varje enskild förfrågan i förhållande till medlemsavtalets regler om inskränkningar i Bildupphovsrätts förvaltningsuppdrag. 

Licens kan ges för publicering på följande plattformar: Facebook, Instagram, Twitter, Flickr, Youtube och Pinterest. Bildupphovsrätts styrelse kan tid efter annan lägga till eller ta bort plattform på vilken publicering får ske. Sådan förändring meddelas särskilt av styrelsen. 

2016-10-27