Remissvar till upphovsrättsutredningen

 

BUS lämnade den första september 2010 in sina synpunkter på upphovsrättsutredningens delbetänkande som kom i våras. Betänkandet är i stort uppdelat i två avdelningar. Dels frågan om ändringar i upphovsrättslagens tredje kapitel som handlar om när upphovsmannen säljer sina rättigheter och dels frågan om avtalslicenser.

 

BUS valde att i kapitel 3-delen som avser upphovsrättens avtal och särskilt mellan upphovspersoner och utgivare/producenter ansluta sig till organisationerna KLYS och Copyswedes (där BUS är medlemmar) remissvar. I remissvaret påpekas bland annat att det är önskvärt att införa i lagen en särskild förhandlingsordning mellan parterna på marknaden för att säkerställa rimliga ersättningsnivåer. Vidare kritiseras att flera gynnande hjälpregler för upphovsmännen föreslås bli dispositiva det vill säga att de går att avtala bort. Detta slår mot upphovsmannen som normalt är den svagare parten i upphovsrättsförhandlingar.  Kritik riktas även mot förslaget att införa en regel som ger arbetsgivaren ensamrätt till det material som den anställde upphovsmannen skapar i tjänsten.

 

När det gäller avtalslicenser tillstyrker BUS införandet av en ny ”särskild avtalslicens” som ger parterna på marknaden möjlighet att själva införa avtalslicensmodeller på områden där de behövs. BUS ser stora fördelar i att kunna erbjuda museer kommuner med flera som behöver digitalisera stora mängder verk ett avtal som täcker deras behov. Behov som är grundade på samhälleliga krav att samlingarna görs öppna och tillgängliga.

 

BUS påpekar i sitt yttrande att bestämmelserna om avtalslicenser som gäller digital kopiering i skolor och för intern information på arbetsplatser måste kompletteras så att de omfattar även överföring. Detta krävs för att det kopierade materialet ska kunna användas i företags interna nätverk (intranät) vid större overhead- och bildspelspresentationer samt för att möjliggöra distansundervisning.

 

BUS säger även ja till utredningens förslag att endast en organisation är behörig att företräda upphovsmännen vid förhandlingar om avtalslicenser. Detta för att skapa stabilitet och förutsebarhet i systemet. På bildkonstområdet är BUS eller Bildupphovsrätt de organisationer som kan komma ifråga för avtalslicenser.

 

Mats Lindberg (2010-09)