Internationellt arbete

 

Upphovsrätten är internationell. Bernkonventionen garanterar alla upphovspersoner vars stat tillträtt konventionen ett minimiskydd för sina verk och prestationer. Idag är det endast ett fåtal stater som inte är medlemmar av Bernkonventionen.

 

Konventionens grundregel är att alla upphovspersoner oavsett nationalitet skyddas av respektive konventionsland enligt den upphovsrättsliga lagstiftningen där. Dessutom ska varje stats upphovsrättsliga lagstiftning nå en viss angiven miniminivå. Detta innebär att det upphovsrättsliga skyddet i sina grundstrukturer är relativt likartade över världen.

 

Utgångspunkten för den kollektiva förvaltningen av upphovsrätten på bildområdet är att eftersom lagstiftningen är likartad i varje konventionsstat så är det meningsfullt att praktiskt bygga upp en administration som går utöver den egna statens upphovspersoner.

 

Våra systerorganisationer

Bildupphovsrätt har i samarbete med liknande organisationer i andra länder byggt upp ett nätverk med hjälp av ömsesidiga avtal som innebär att systerorganisationens medlemmars upphovsrätt genom Bildupphovsrätt skyddas i Sverige enligt svensk lag och enligt de principer som vi tillämpar mot våra svenska medlemmar/upphovspersoner. Ömsesidigt får våra medlemmar motsvarande skydd av den andra organisationen i dennes stat.

 

Bildupphovsrätt har i dagsläget avtal med ungefär 50 organisationer från alla världsdelar. Antalet avtal växer stadigt allt eftersom nya organisationer skapas främst i Latinamerika Afrika och Asien. 

 

Bildupphovsrätt har också täta kontakter med de nordiska systerorganisationerna. I norden är lagstiftningen och de nationella problemen lika och det finns därför mycket att lära av varandra samtidigt som utvecklingen i ett land påverkar andra länder i norden. Genom det nordiska samarbetet kan vi vara starkare även i annat internationellt arbete.

 

Internationella organisationer

För att vårda och diskutera det internationella utbytet dra lärdomar av varandra samt effektivisera och modernisera samarbetet sker ett relativt omfattande internationellt arbete. Det är främst tre internationella organisationer som Bildupphovsrätt arbetar genom.

 

CISAC (The International Confederation of Authors and Composers Societies) är den världsorganisation som huvuddelen av alla upphovsrättsorganisationer anslutit sig till. 
Organisationen domineras av musikintressenter men även bildorganisationerna är med och har ett eget så kallat råd CIAGP som möts vart annat år och diskuterar gemensamma världsomspännande frågor.

 

Ifrro (International Federation of Reproduction Rights Organisations) organiserar nationella reprografirättighetsorganisationer (Reprographic Rights Organisations RRO) som är involverade i massanvändning till exempel fotokopiering digitalisering och digital spridning av tidigare utgivet material. Bildupphovsrätt är associerad medlem och är aktiv i den särskilda visuella arbetsgrupp som diskuterar bildfrågor inom området.

 

För att samordna och utveckla arbetet i förhållande till EU har bildorganisationerna inom EU bildat European Visual Artists EVA. Det är en organisation som arbetar med att ta fram information från EU (kommissionen, rådet och parlamentet) samt lämnar synpunkter på hur upphovsrätten och annan lagstiftning ska utformas för att tillgodose bildupphovspersonernas intressen. Bildupphovsrätt sitter i styrelsens för organisationen.

 

Tillsammans med andra sällskap har Bildupphovsrätt bildat Online Art, en organisation som garanterar gemensam licensiering av gränsöverskridande verksanvändning framför allt spridning av konstverk på internet. 

 

Bildupphovsrätts internationella arbete ger oss möjlighet till snabba impulser utifrån och förbättringar av vår egen verksamhet för bildupphovspersonerna i Sverige. Det innebär också att vi har möjlighet att inkassera ersättning för våra medlemmar och att vi i vår tur kan generera och förmedla ersättning till utländska konstnärer.

 

Internationella organisationer

The International Confederation of Authors and Composers Societies
www.cisac.org

 

International Federation of Reproduction Rights Organisations)
www.ifrro.org

 

European Visual Artists EVA
www.evartists.org

 

Online Art 
www.onlineart.info