IV - poängsystemet

Värdepoäng 2018

Alla verk tilldelas poäng utifrån dess värde. För att alla verk ska bli jämförbara med varandra vid den årliga fördelningen omräknas verkets inköpspris till nuvarande prisnivåer med hjälp av konsumentprisindex. Man utgår ifrån det inköpsår och det belopp som verket såldes och räknar sedan om det så att alla verk i systemet får nuvarande års prisnivåer.

 

 

Under de första tjugo åren med IV var värdepoängen fasta men från och med fördelningen 2018 räknas poängnivåerna upp årligen enligt KPI. Intervallen ovan är de som gäller för hösten 2018.

 

Beställd konst

Tabellen "Beställd konst" gäller gestaltningar/beställningar/utsmyckningar/ där verket kategoriserats. Till exempel får ett verk på ett torg kategori IV. Är priset då 300 000 = 8 poäng som multipliceras med kategori IV:s multiplikator 10 och poängen blir då 80.

 

 

Ett stort antal offentliga miljöer har kategoriserats av den tidigare IV-nämnden enligt dessa kriterier. Konstverkets placering är det enda kriteriet man bortser ifrån ortens storlek eller befolkningsantal. Det innebär att miljöer behandlas lika oavsett var i Sverige de finns. Det är en nödvändig generalisering.

 

 

Fördelningen

Bildupphovsrätt räknar ihop poängen för varje sökande och fördelar med denna som bas tillgängliga medel.

 

Minsta och högsta belopp som betalas ut

Det finns en lägsta beloppsgräns om 250 kronor och en högsta om 52 000 kronor. Det innebär att man inte får ersättning under visst poängantal samt att man inte kan erhålla mer än ett högsta belopp oavsett poängantalet.