Juridiska begrepp

Upphovsrätt

De verk som en konstnär illustratör konsthantverkare eller formgivare (upphovspersonen) skapar har ett upphovsrättsligt skydd. Upphovsrätten uppstår automatiskt i och med att ett konstnärligt verk skapas det krävs ingen registrering hos en myndighet eller motsvarande. Upphovsrätten innebär bland annat att verket som huvudregel inte får användas av någon annan än upphovspersonen – och att ersättning ska betalas vid användning. Skyddet finns i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729) upphovsrättslagen.

 

Verk och verkshöjd 

Ett verk är ett konstnärligt eller litterärt alster som har upphovsrättsligt skydd. Upphovsrättsligt skydd får alstret om det har en viss grad av originalitet och är resultatet av upphovspersonens självständiga och andliga skapande. Ibland talas det om att alstret ska ha ”verkshöjd”. Allmänt gäller att kraven på verkshöjd och därmed upphovsrättsskydd är lågt satta. Det finns till exempel inga krav på att upphovspersonens måste ha en viss utbildning eller erfarenhet. Även barnteckningar kan ha upphovsrättsligt skydd. För vissa kategorier av alster till exempel brukskonst kan kraven på verkshöjd vara högre. Detta eftersom det krävs mer av den konstnärliga utformningen för att göra en form som i grunden är funktionell originell.

 

Nya exemplar

Det är upphovspersonen som har rätt att bestämma om det ska framställas nya exemplar av ett verk. Om ett konstverk avbildas på till exempel vykort affischer eller i trycksaker tidningar och böcker så är det detsamma som att framställa ett exemplar av verket. 

 

Inskränkning och undantag

Upphovspersonens skydd är begränsat genom några undantag som finns i upphovsrättslagen. Undantagen finns för att avväga upphovspersonens ensamrätt mot det allmänna intresset av att i vissa fall få använda konstverket utan upphovspersonens tillåtelse. På sidan Inskränkningar i konstnärens skydd finns en kort beskrivning av de viktigaste undantagen på bildkonstområdet. 

 

Intrång

Som huvudregel gäller att all användning av ett upphovsrättsligt skyddat verk kräver tillstånd. Användning utan tillstånd innebär ett intrång i upphovspersonens ensamrätt.

 

Hur länge varar upphovsrätten?

Upphovsrätten till ett verk varar i sjuttio år efter upphovspersonens dödsår. Efter att skyddstiden har löpt ut har konstverket ett visst skydd i form av klassikerskyddet.

 

Ideell rätt i upphovsrätt

Den ideella rätten består av tre delar: rätten som upphovspersonen har att namnges i samband med att hens verk används; rätten att upphovspersonens verk inte ändras så att hans eller hennes anseende eller verkets egenart kränks; eller att verket inte görs tillgängligt i ett sammanhang eller form som är kränkande för upphovspersonen. Den ideella rätten ska alltid respekteras även om användning är fri till exempel genom undantag i upphovsrättslagen. 

 

Internet framförande visning spridning tv

I upphovspersonens (ekonomiska) ensamrätt till bildverket ingår att ”göra det tillgängligt för allmänheten” vilket specificeras genom begreppen ”överföring till allmänheten” ”offentligt framförande” ”offentlig visning” samt ”spridning till allmänheten”. 

 

Överföring till allmänheten

Ett verk överförs till allmänheten när det på trådbunden eller trådlös väg görs tillgängligt från en annan plats än den där allmänheten kan ta del av verket. Överföring till allmänheten innefattar överföring som sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer. Ett typiskt exempel på överföring till allmänheten är när ett verk görs tillgängligt på internet genom att laddas upp på en webbplats.

 

Offentligt framförande

Offentligt framförande är tillgängliggörande av ett konstverk med användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket. Exempel på det är diabildsvisning digitala bildpresentationer eller lokal visning på en tv-skärm.

 

Offentlig visning

Visning innebär att verket görs tillgängligt för allmänheten på samma plats som den där allmänheten kan ta del av det utan användning av tekniskt hjälpmedel. Ett exempel på detta är tavlor som visas på en konstutställning. Upphovspersonens grundläggande ensamrätt att visa ett verk upphör genast när verket givits ut eller sålts. Då får vem som helst visa upp verket för allmänheten.

 

Spridning

Upphovspersonen har ensamrätt till spridning av sitt verk. Spridning betyder att sprida verksexemplar till allmänheten till exempel genom att sälja ge bort eller hyra ut exemplaren. Det finns dock en viktig inskränkning i denna rätt: ett exemplar av ett verk som med upphovspersonens godkännande överlåtits inom EES-området får fritt spridas vidare av vem som helst. Den här regeln medger att den som köpt en tavla inom EES-området får sälja den vidare utan att fråga upphovspersonen om lov.

 

Följerätt

Följerätt är en ersättning som enligt upphovsrättslagen utgår till upphovspersonen vid vidareförsäljning av upphovsrättsligt skyddad konst konsthantverk och brukskonst. På sidan Allmänt om följerätt finns en översiktlig introduktion till följerätt.