Ersättning

Om dina kontakt- och kontouppgifter är aktuella och korrekta på Mina sidor så behöver du inte göra något mer.

Tack för att du kollade!

Du som inte har BankID kan skicka en e-post till oss med dina korrekta uppgifter, så kontrollerar vi om det är något som måste uppdateras.

Skicka meddelandet till ekonomi@bildupphovsratt.se

Logga in på Mina Sidor med BankID.

Klicka på knappen "Inställningar" och fyll sedan i uppgifterna i alla fyra flikarna (se skärmbild nedan).

Mina sidor startsida
Mina sidor personliga uppgifter

Bildupphovsrätt betalar även ut ersättningar till ett stort antal rättighetshavare efter upphovspersoner.

Om du fått vykortet i egenskap av rättighetshavare så beror det på att vi vill att du kontrollerar att de kontakt- och bankuppgifter vi har till dig fortfarande är aktuella och korrekta.

Bildupphovsrätt hanterar ett flertal olika typer upphovsrättsersättningar. En del är lagstadgade i vissa situationer, en del är klumpavtal som kommuner, museer och liknande tecknar, ytterligare andra ersättningar är sådana som man söker själv. Flertalet av dessa upphovsrättsersättningar tillkommer upphovspersoner eller rättighetshavare oavsett om de är medlemmar hos Bildupphovsrätt eller inte.

Bildupphovsrätt kan ibland därför erhålla upphovsrättsersättningar som tillkommer personer som inte är medlemmar hos oss och som vi inte tidigare har haft kontakt med. När detta sker så försöker vi eftersöka de upphovspersoner och rättighetshavarna som har innestående ersättning.

Se även sidan Bildupphovsrätt efterlyser.

Bildupphovsrätt hanterar ett flertal olika typer upphovsrättsersättningar. En del är lagstadgade i vissa situationer, en del är klumpavtal som kommuner, museer och liknande tecknar, ytterligare andra ersättningar är sådana som man söker själv.

I vissa fall har Bildupphovsrätt inkasserat pengar för en upphovsperson som vi ännu inte har fått kontakt med. I bland har vi försökt få kontakt, men misslyckats, ibland har vi ännu inte hunnit söka rätt på och kontakta en upphovsperson. Vi har en lång lista med personer som vi eftersöker och vi har olika regler för hur vi måste prioritera i det arbetet.

Se även sidan Bildupphovsrätt efterlyser.

Bildupphovsrätt har gjort detta utskick till ett stort antal personer för att försäkra sig om att uppgifterna i vårt register är korrekta så att vi kan nå dig med information och eventuella utbetalningar.

Följerättsersättning gäller originalkonstverk som har utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med dennes tillstånd. Det kan vara målningar, collage, teckningar, litografier, skulpturer, keramisk ,konst, glaskonst, fotografiska verk, smycken eller brukskonstföremål med mera. Följerättsersättning kan bara administreras av en kollektiv förvaltningsorganisation som Bildupphovsrätt, du kan alltså inte betala den direkt till konstnären.

Lär dig mer om vilka verk som omfattas: Här kan du ladda ner och skriva ut en allmänt hållen vägledning för när följerätt bör utgå.

Alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare förmedlare eller köpare är enligt lagen skyldiga att redovisa ersättningsgrundande försäljningar till Bildupphovsrätt. Redovisningen ska lämnas minst en gång per år och omfatta all den ersättningsgrundande försäljning som förekommit närmast föregående kalenderår.   

Redovisning av försäljning kan ske på olika sätt. Du kan till exempel välja att använda en redovisningsblankett för följerätt eller helt enkelt skicka in en fil med uppgifterna. Välkommen att höra av dig till oss för att komma överens om en lämplig redovisningsmetod som passar din verksamhet.

Vi har lämnat uppgift till skatteverket om hur mycket ersättning du har fått föregående år. Den uppgiften ska finnas förtryckt i din deklaration. Beloppen är så kallade netto-belopp (dvs före moms).

Om du har frågor, skicka ett meddelande till ekonomi [at] bildupphovsratt.se

Då ska följerätt utgå: 

Föremålet ska vara ett originalkonstverk som vidareförsäljs/förmedlas av någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden. Med originalkonstverk avses konstverk som utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hens tillstånd. 

 
Vidareförsäljningen ska äga rum inom upphovsrättens giltighetstid. Upphovsrätten till ett verk varar i sjuttio år efter upphovspersonens dödsår. 
 
Upphovspersonen ska vara ifrån ett EU/EES-land (medborgare eller stadigvarande vistas i) eller ett land med en motsvarande lagstiftning. Reglerna finns i den internationella upphovsrättsförordningen. 
 
Det klubbade priset (i konst- och antikhandel gäller försäljningspriset till kund exklusive moms) ska vara över 1/20 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2 kap. 6 och 7 §§). För aktuellt minimibelopp se sidan minimiförsäljningspris.

Copyrighttecknet har ingen juridisk effekt i Sverige utan fungerar mest som en upplysning om att respektera upphovsrätten. Det är med andra ord ingen förutsättning för upphovsrättsskydd att tecknet sätts ut. Ett alster får inte heller upphovsrättsskydd bara för att copyrighttecknet finns angivet. Upphovsrätt inträder automatiskt så fort ett verk har skapats.

För att undvika vissa praktiska problem med ersättningsordningen har man satt ett minimipris.

Lagen säger: Upphovsmannen har inte rätt till ersättning om försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte överstiger 1/20 (dvs 5%) av prisbasbeloppet enligt lagen (162:381) om allmän försäkring.

Det innebär alltså att endast försäljningar för belopp högre än minimipriset ger rätt till ersättning.

Aktuellt minimipris hittar du på vår hemsida.

När konsthandlare säljer vidare ett konstverk har upphovspersonen eller dennes arvingar rätt till en liten del av försäljningspriset, i dagsläget cirka 5 %. Det är det som kallas följerätt. Följerätten är en del av upphovsrätten och gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Tanken med följerätten är att även konstnärerna får ta del av den eventuella värdeökning konsten får långt efter att verket såldes för första gången.

Privatkopieringsersättning(PKE) syftar till att ge utövande konstnärer och andra skapare kompensation när deras bilder, musik och film med mera kopieras för privat bruk. 

Trots att upphovsrättslagen ger skaparna rätt att bestämma hur deras verk ska mångfaldigas så får vem som helst (genom ett undantag i lagstiftningen) kopiera bilder för eget bruk eller till sin familj och den närmaste vänkretsen. Privatkopieringsersättning finns för att allmänheten ska kunna fortsätta att kopiera och använda upphovsrättsskyddat material för privat bruk samtidigt som upphovspersonerna kompenseras för det inkomstbortfall som kopieringen innebär. Ersättningen är en viktig del av den totala möjligheten till försörjning för många skapare. 

Det är de företag som säljer eller importerar produkter som kan användas för privatkopiering som ansvarar för att betala privatkopieringsersättning. Exempel på produkter är smartphones och hårddiskar. I Sverige är det upphovsrättsorganisationen Copyswede som administrerar ersättningen. Copyswede har från sina medlemsorganisationer fått uppdraget att förhandla med elektronikbranschen om ersättningens storlek. Bildupphovsrätt betalar ut ersättningen till upphovspersonerna på bildområdet. 

Bilder kopieras mer än någonsin och Bildupphovsrätt driver därför på för att privatkopieringsersättningen som fördelas till skapare på bildkonstområdet ska öka. Det kan ske genom att ersättningen breddas så att stillbilder omfattas i alla de former de visas och där privatkopiering av dessa sker, till exempel genom fotokopiering, skanning, avfotografering osv. 

Läs mer om privatkopieringsersättning på Copyswede.se  

Bildupphovsrätt samlar in och betalar ut följerättsersättning till både svenska och utländska konstnärer, oavsett om de är medlemmar i Bildupphovsrätt eller ej. Om konstnären är avliden gör Bildupphovsrätt en utredning så att dennes arvingar kan få ersättningen. En förutsättning är att vidareförsäljningen har gjorts inom upphovsrättens giltighetstid, som längst 70 år efter konstnärens död. Vidare måste upphovspersonen vara medborgare eller stadigvarande boende i ett EU/EES-land eller ett land med följerätt i sin lagstiftning.

Den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden ska betala följerätt. Alla gallerier, auktionshus eller professionella konsthandlare som säljer vidare konst på andrahandsmarknaden är enligt lag skyldiga att rapportera in sina försäljningar till Bildupphovsrätt. Om ingen ersättningsgrundande försäljning gjorts ska detta också redovisas. Enstaka försäljning av privatpersoner omfattas inte. Vid köp på auktion är det vanligt att auktionshandlaren genom sina köpvillkor tar ut avgiften av sina köpare genom att lägga på följerättsersättningen tillsammans med provision och andra avgifter på det klubbade priset. 

 

Läs mer om Bildupphovsrätts service för konsthandel och auktionshus