Redovisning av licensavtal (kommuner, regioner, museer, konstföreningar, auktionshus)

I vissa situationer ska ett stort antal verk nyttjas och då kan det vara svårt eller i princip omöjligt för en användare att reglera nyttjandet med varje enskild upphovsperson. För att möjliggöra den typen av nyttjanden finns särskilda bestämmelser i upphovsrättslagen.

Avtalslicensmodellen innebär att ett visst nyttjande är tillåtet utan tillstånd från varje enskild upphovsperson under förutsättning att användaren har tecknat ett avtal med en organisation som företräder ett stort antal upphovspersoner inom området till exempel Bildupphovsrätt.

På så sätt kan användaren även få möjlighet att använda verk av upphovspersoner som inte företräds av organisationen. De som inte är medlemmar får därmed ersättning enligt avtalet på samma villkor som medlemmar. Man brukar säga att avtalet får utsträckt verkan.

Bildupphovsrätt har avtalslicensavtal med bland annat SVT och UR som gäller användning av bilder i de båda bolagens program. Bildupphovsrätt erbjuder även avtalslicenslösningar för kommuner och museer som vill digitalisera sina samlingar.

En upphovsperson som inte företräds av Bildupphovsrätt har möjlighet att lämna förbud mot användning av hens verk i avtalslicensavtal. På det viset skyddas utanförstående upphovspersoner från att mot sin vilja omfattas av licensen.