Historiskt avtal med Digisam

Kulturarvsinstitutioner får använda skyddade bilder på webben

Nu kan svenska kulturarvsinstitutioner använda upphovsrättsligt skyddade bilder på sina webbplatser. Det är tack vare en överenskommelse mellan organisationen Bildupphovsrätt i Sverige och Digisam som är en del av Riksarkivet.

 

Förhandlingar är nu avslutade mellan Digisams förhandlingsdelegation under ledning av Naturhistoriska Riksmuseets överintendent Jan Olov Westerberg och organisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Resultatet av förhandlingarna är en rekommendation om avtalslicens för olika typer av upphovsrättsligt skyddade bilder. Rekommendationen är unik och ger möjlighet för de kulturarvsinstitutioner som omfattas av överenskommelsen att teckna enskilda bildavtal och använda skyddade bilder på webben.

- Det är mycket glädjande att vi nu har förhandlat fram en rekommendation för bildanvändning. Vi tror att det kommer att betyda mycket för spridningen av det svenska kulturarvet och underlätta för alla kulturarvsinstitutioner som tidigare har känt sig begränsade av upphovsrätten säger Jan Olov Westerberg överintendent vid Naturhistoriska riksmuseet och ordförande i Digisams förhandlingsdelegation.

 

Rekommendationen om avtalslicens för bilder består av två delar:

  • Första delen innebär att kulturarvsinstitutionen får publicera sina digitaliserade bildarkiv och samlingar på webben. Den här delen av avtalet är baserad på en så kallad avtalslicens och innebär att alla bildupphovspersoner omfattas även de som inte är medlemmar i Bildupphovsrätt. I den här delen ingår även rätt att publicera upp till 120 enstaka bilder per år för att illustrera den publicerade bilddatabasen.
  • Andra delen handlar om publicering av fler enstaka bilder på webben utöver de 120 bilder som ingår i avtalslicensdelen.

 

- För de kulturarvsinstitutioner som omfattas av Digisams uppdrag har frågor om upphovsrätt varit högt prioriterade. Att vi nu kommit i mål med en överenskommelse gör att möjligheterna att tillgängliggöra kulturarvet för medborgarna underlättas säger Björn Jordell riksarkivarie på Riksarkivet och Digisams ordförande.

Rekommendationen innehåller även en prislista för de två användningsformerna som kan användas av de kulturarvsinstitutioner som uppskattar att de använder upp till 25 procent upphovsrättsligt skyddade bilder. Övriga institutioner kan följa rekommendationen men förhandlar då separat med Bildupphovsrätt om kostnaden.

- Avtalet mellan Digisam och Bildupphovsrätt är ett resultat av ett långt och fruktsamt samarbete där bägge parter har bejakat att digitaliseringen måste få genomslag hos institutionerna samtidigt som upphovspersonerna rättigheter ska respekteras. Genom de enskilda avtal som nu kommer att träffas får bildskapare och andra upphovspersoner ersättning när bilderna återges på institutionernas hemsidor institutionerna ges frihet att ägna sig åt sin verksamhet och de upphovsrättsliga problemen är lösta. Avtalen ger därmed avstamp för fortsatt digitalisering av kulturskatterna med stöd av upphovspersonerna och deras organisationer. Samarbetet kan nu fortsätta med den grund som är lagd och framtida tekniker kan allt eftersom fogas in i den struktur som skapats.
För fotografer illustratörer konstnärer och andra bildskapare är det av största betydelse att man kan få ersättningar när ens verk används i den digitala miljön det säkerställs nu på ett mycket viktigt samhällsområde
säger Mats Lindberg VD på Bildupphovsrätt i Sverige.

Länk till avtalsblanketten

 

För mer information kontakta:

Jan Olov Westerberg           
Ordförande för Digisams förhandlingsdelegation

jan-olov.westerberg [at] nrm.se

0730-49 82 67

 

Mats Lindberg
VD Bildupphovsrätt i Sverige
mats.lindberg [at] bildupphovsratt.se
070-713 56 56

 

Digisam
www.digisam.se
Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Digisam är en av regeringen tidsbegränsad verksamhet vid Riksarkivet.

Kontaktperson: Rolf Källman, Digisams verksamhetschef. rolf.kallman [at] riksarkivet.se 010-476 71 32, 076-779 80 15        

 

Bildupphovsrätt i Sverige

www.bildupphovsratt.se
Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening som består av de sju bildorganisationer i Sverige däribland Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund som är representativa för de i Sverige verksamma upphovspersonerna till bild och form samt av cirka 8 500 direkt anslutna upphovspersoner. Genom utländska systerorganisationer företräder Bildupphovsrätt ytterligare drygt 90 000 upphovspersoner i Sverige.

Kontaktperson: Mats Lindberg, VD Bildupphovsrätt i Sverige. mats.lindberg [at] bildupphovsratt.se 070-713 56 56