Åsa Berndtsson, ordförande. Foto: Ellinor Perlefelt

Beslut i korthet från Bildupphovsrätts årsstämma 2017

Den 2 juni 2017 hade Bildupphovsrätt årsstämma. Årsstämman är Bildupphovsrätts högst beslutande organ. Där närvarar styrelse, medlemsorganisationer samt representanter för levande och avlidna upphovspersoner. Stämman fattar bland annat beslut om ändringar av stadgar, årsredovisning och Bildupphovsrätts strategiska riktning. 

 

Protokollet finns att läsa i sin helhet bland våra föreningshandlingar. Här följer en sammanfattning av några av de beslut som klubbades igenom på årets stämma. 

 

Dessa ledamöter valdes in i Bildupphovsrätts styrelse

För Svenska Konstnärsförbundet SK: Ronny Knutsson ordinarie ledamot och Erica Rönnbäck ersättare.
För Konstnärernas Riksorganisation KRO: Eva Månsson ordinarie ledamot och Sofie Grettve ersättare.
För Svenska Tecknare ST: Sofia Jerneck ordinarie ledamot och Björn Atldax ersättare. 
För Svenska Fotografers Förbund SFF: Thomas Riesler ordinarie ledamot och Ann-Katrine Almqvist ersättare.
För Svenska Journalistförbundet SJF: Olle Wilöf ordinarie ledamot och Johan Lif ersättare samt
För Bildleverantörernas förening BLF: Putte Salminen ordinarie ledamot och Paul Vestergren ersättare. 
För individmedlemmarna valdes följande personer:
För individmedlemmar levande upphovspersoner: Åsa Berndtsson ordinarie och som personlig ersättare Nilsmagnus Sköld.
För individmedlemmar avlidna upphovspersoner: Jacob Derkert ordinarie ledamot och som personlig ersättare ges styrelsen i uppdrag att under året finna lämplig person samt adjungera denna fram till nästa stämma.

 

Årsredovisning, ekonomi och ansvarsfrihet

Stämman fick ta del av de viktigaste händelserna under verksamhetsåret 2016 inklusive förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt en redogörelse av eventuella intressekonflikter. Några intressekonflikter har inte identifierats bland de personer som styr föreningen. Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen samt att bevilja styrelseledamöter och VD ansvarsfrihet. 

Stämman fattade också beslut om ersättningar till de personer som väljs till olika uppdrag inom föreningen. 

 

Fördelning av de medel som samlas in

En rad beslut fattades också kring olika fördelningsprinciper. Det handlar om regler för hur de olika medel som Bildupphovsrätt samlar in ska fördelas till rätt personer. I korta drag beslutades till exempel att fördelning i största möjliga mån ska ske individuellt men också att det ska göras efterforskning om rätt mottagare inte kan identifieras. 

 

Beslut om kostnadsavdrag

Stämman behandlade också principer för vilka avdrag Bildupphovsrätt får göra från insamlade rättighetsintäkter. Stämman beslöt att avdrag får göras för organisationens administration. Med det menas faktiska kostnader för att förvalta och licensiera rättigheter, samla in och fördela ersättningar inklusive arbetet med att identifiera rätt mottagare men att avdraget får uppgå till högst 20%. 

Stämman fattade beslut om att medel som inte kan fördelas (pga att rätt mottagare inte hittats inom 3 år) ska kunna användas för sociala och kulturella ändamål eller i utbildningssyfte.

 

Etiska regler vid investering

 

Vilka etiska krav som ska gälla för placeringar fattade stämman beslut om. Placering får till exempel inte ske i verksamhet som motverkar en hållbar utveckling avseende miljö och andra resurser. Företag som Bildupphovsrätt investerar i ska respektera facklig organisering. Bildupphovsrätt ska heller inte ha aktier i företag eller på annat sätt investera i verksamheter som är involverade i produktion av vapen, pornografi, alkohol eller andra droger inkluderande tobak.

 

Stadgeändringar

Stadgarna har ändrats på ett par punkter, framförallt med anledning av den nya lagstiftningen som ställer särskilda krav på kollektiva förvaltningsorganisationer. Nya stadgar finns snart uppdaterade att läsa bland våra föreningshandlingar. 

 

2017-06-09