Ny lagstiftning gällande följerätt från 1 juli 2018

Fr.o.m 1 juli ska hela konsthandeln redovisa följerätt - även om ingen försäljning gjorts.

Den viktigaste nyheten är att alla yrkesverksamma med konsthandel måste lämna rapporter, även om försäljning av följerättspliktiga konstverk inte ägt rum.

 

Den skyldighet som redan finns idag att redovisa försäljningar på konstmarknaden utvidgas från 1 juli 2018 på så sätt att alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden måste lämna redovisning till Bildupphovsrätt oavsett om försäljning har skett eller inte, och det ska göras utan att Bildupphovsrätt begär det. Den nya lagstiftningen gällande nollredovisningar avser hela verksamhetsåret 2018.

 

Regeringens skärpta regler syftar till att Bildupphovsrätt ska få bättre möjligheter att samla in den ersättning konstnärerna redan har lagstadgad rätt till, vilken bidrar till att öka konstnärernas inkomster. Syftet är också att ersättningen ska vara konkurrensneutral genom att alla professionellt verksamma på konstmarknaden redovisar ersättningen.

 

- Många konsthandlare och auktionshus redovisar redan idag regelbundet till oss och kommer därför inte att behöva ändra sina rutiner. Vi har en etablerad service och är öppna för att hitta en bra lösning för respektive företag, säger Åsa Andersson, följerättsrådgivare på Bildupphovsrätt.

 

Auktion, konsthandel & följerätt

 

Läs de ändrade paragraferna nedan.

 

26 p § /Träder i kraft I:2018-07-01/ Endast en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området har rätt att kräva in följerättsersättning.

 

Den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden som säljare, förmedlare eller köpare ska senast den 1 april till organisationen redovisa de ersättningsgrundande försäljningar som har gjorts under det närmast föregående kalenderåret. För varje försäljning ska uppgifter lämnas om upphovsmannen, verket, försäljningspriset och datum för försäljningen. Om inga ersättningsgrundande försäljningar har gjorts, ska detta redovisas.

 

Den som är ersättningsskyldig ska betala ersättningen när organisationen kräver in den. Om det inte har framställts något krav beträffande en ersättningsgrundande försäljning, ska den ersättningsskyldige betala ersättningen till organisationen senast den 1 maj året efter försäljningen.

 

En fordran på följerättsersättning preskriberas tre år efter utgången av det kalenderår då försäljningen gjordes, om inte organisationen dessförinnan krävt den ersättningsskyldige på ersättningen eller uppmärksammat denne på att fordran har förfallit till betalning. Lag (2018:604).

 

26 q § /Träder i kraft I:2018-07-01/ Organisationen ska betala följerättsersättningen till den ersättningsberättigade efter avdrag för de omkostnader som organisationen har haft.

 

Den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskriberas tio år efter det att den uppkom, dock endast om organisationen har vidtagit rimliga åtgärder för att finna den ersättningsberättigade. Lag (2018:604).