Om Bildupphovsrätt

- en länk mellan bildskapare och bildanvändare

Bildupphovsrätt är en förening som har som mål att främja bildskapares ekonomiska och upphovsrättsliga intressen. Vi representerar fler än 9 000 direktanslutna upphovspersoner i Sverige samt organisationerna: Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund, Svenska Tecknare, Journalistförbundet, Svenska konstnärsförbundet och BLF_Fotograferna. Dessutom företräder Bildupphovsrätt cirka 90 000 utländska bildupphovspersoner genom de systerorganisationer vi samarbetar med. Bildupphovsrätt följer svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. 

Bildupphovsrätt samlar in ersättning för upphovspersonernas räkning när deras verk används i olika sammanhang. Det kan vara i böcker, på skivomslag, affischer, i tidningar eller på webbplatser. Varje år går cirka 100 miljoner kronor tillbaka till de som arbetar med att skapa verken. Pengar som möjliggör att ny konst kan skapas.

Bildupphovsrätt är registrerad kollektiv förvaltningsorganisation under tillsyn av Patent- och registreringsverket, PRV. 

En serviceorganisation för bildanvändare

Vi hjälper den som vill använda skyddade bilder att få det tillstånd som krävs för att publicera bilden. Det gör vi genom samverkan med varje enskild upphovsperson eller genom de samarbetsorganisationer i världen hjälper Bildupphovsrätt bildanvändare med tillstånd och ser till att upphovspersonen får betalt när en bild återges. Vi har också ett stort antal avtalskunder en lösning som passar den som använder bilder ofta och vill slippa söka tillstånd för varje enskilt tillfälle. 

Samlar in och betalar ut

Bildupphovsrätt har ansvar för att samla in och fördela medel för följerättsersättning och Individuell reprografiersättning (IR). Vi fördelar också ut Individuell visningsersättning som är ett statligt budgetanslag som ger ersättning till bildkonstnärer vilkas konstverk visas offentligt. Sedan starten har Bildupphovsrätt betalat ut en miljard i ersättning till upphovspersoner inom bild- och formområdet. 

Non-profit

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse. Föreningen grundades 1989 av KRO (Konstnärernas Riksorganisation) då under namnet Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Idag företräder Bildupphovsrätt flera olika kategorier upphovspersoner inom bildområdet. 

Så finansieras verksamheten

Bildupphovsrätt har ingen medlemsavgitft en del av pengarna vi samlar in och betalar ut behåller vi för att täcka våra verksamhetskostnader. Under 2016 var kostnadsavdraget 19%. Bildupphovsrätt arbetar för upphovspersonen och när det arbetet genererar ersättning får medlemmen alltså avstå ca 19% av ersättningen. Det är Bildupphovsrätt årsstämma som bestämmer kostnadsavdragets storlek. 

 

Läs mer om principer för avdrag, fördelning och användning av insamlade medel i 

VD

Fredrik Lomäng

Ekonomi

Nils Danielsson

Teresa Tomé Brejnell

Juridik

Jenny Rudvall

Marcela Contardo

Licens & fördelning

Anastasiya Deleva

Åsa Forslund

Martina Gajewski

Saara Larsson

Catarina Mouratidou

Anna-Carin Mörner (tjänstledig)

Helén Näslund

Paulina Saffo

IT

Jan-Christer Evansson

Magnus Engdahl

Joel Wallgren

Man med tvåögd kamera

Jobba hos oss

Just nu söker vi:

Just nu har vi inga lediga tjänster.

SFF - Svenska Fotografers Förbunds främsta uppgift är att stärka och utveckla yrkesvillkoren för fotografer. SFF är remissinstans för lagförslag som rör fotografer och bildmedia och representerar yrkesgruppen i olika sammanhang. SFF bevakar fotografernas upphovsrätt genom remisser, opinionsbildning, samarbete med andra upphovsmannaorganisationer i Sverige och Europa, samt tecknar kollektiva avtal på områden som ligger utanför den enskilde fotografens kontroll.

www.sfoto.se

Svenska Tecknare är en intresseorganisation som organiserar illustratörer, grafiska formgivare, animatörer och serieskapare. Vi arbetar med att stärka och utveckla yrkesrollen för våra medlemmar men strävar samtidigt efter att stödja alla som är verksamma inom fältet.
Detta gör vi bland annat genom att erbjuda kvalificerad arvodes- och avtalsrådgivning, driva frågor inom kultur- och näringspolitik, genomföra förbättringar i trygghetssystemen för frilansare, arbeta för att stärka upphovsrätten och verka som remissinstans för lagförslag och regeländringar.

www.svenskatecknare.se

Svenska Journalistförbundet är yrkes- och fackförbundet för journalister som arbetar för svenska medier. Vi är den enda organisation som kan företräda och tala för alla journalister i landet. Bara journalister kan vara medlemmar i Journalistförbundet. Det är en styrka.
Till våra ideella intressen hör att slå vakt om yttrandefrihet, tryckfrihet, öppenheten i samhället, mångfalden i medierna, att värna upphovsrätten, yrkesetiken och den journalistiska yrkesintegriteten. Journalistiken och journalisterna har också en viktig uppgift i den demokratiska processen.

www.sjf.se

BLF_Fotograferna är en yrkes- och branschorganisation för dig som är fotograf eller filmare som arbetar redaktionellt. Vi bildades 1950 och affärsnyttan är grundläggande för vårt uppdrag. Vi bedriver rådgivning och ger årligen ut guider som säljare och beställare av bild/film har förtjänst av. Vi är också remissinstans för lagförslag kring upphovsrättsliga frågor. Guiderna ingår i medlemskapet men går att abonnera på eller köpa var för sig. Vi erbjuder dessutom ett servicepaket för bildanvändare med behov av ytterligare support. 

www.blf.se

Konstnärernas Riksorganisation företräder 3 300 yrkesverksamma bildkonstnärer, konsthantverkare och formgivare i Sverige. Bli medlem! Föreningen arbetar för konstnärlig frihet och goda villkor genom att:

1. Främja skäliga avtal & arbetsvillkor
2. Utveckla och stärka bild- och formkonstnärernas arbetsmarknad
3. Driva bild- och formkonstnärernas intressen i samhällsdebatten
4. Stötta medlemmarna genom medlemsrådgivning & utbildning

www.kro.se

Svenska konstnärsförbundet (SK) är en bred intresseförening för aktivt verksamma konstnärer inom bild, färg och form. SK:s uppgift är att erbjuda konstnärer en stimulerande och engagerande miljö för konstnärskap. Vi erbjuder bland annat utställningsmöjligheter, viss rådgivning inom ekonomi, juridik och upphovsrätt samt social gemenskap genom medlemsträffar, föreläsningar och studiebesök.

www.konstnarsforbundet.se

Här är styrelsen som valdes vid stämman 15juni 2023:

Ledamöter:

  • Astrid Andersson ordinarie och Ronny Knutsson ersättare – Svenska Konstnärsförbundet, SK.
  • Katarina Renman Claesson ordinarie och Sara Edström ersättare – Konstnärernas Riksorganisation, KRO.
  • Josefine Engström ordinarie och Sandra Nolgren ersättare – Svenska Tecknare, ST.
  • Paulina Holmgren ordinarie och Angelica Månsson-Gerde ersättare – Svenska Fotografers Förbund, SFF.
  • Tomas Backlund ordinarie och Olle Wilöf ersättare – Svenska Journalistförbundet, SJF.
  • Putte Salminen ordinarie och Magnus Wahman ersättare – BLF_Fotograferna.

För individmedlemmarna valdes följande personer:

  • För individmedlemmar levande upphovspersoner: Åsa Berndtsson ordinarie och som ersättare Katja Aglert.
  • För individmedlemmar avlidna upphovspersoner: Jacob Derkert ordinarie ledamot och som ersättare Lis Hellström.

Styrelsens mandatperiod är fram till nästa årsstämma 2024.

Styrelsen utser inom sig ordförande. Nuvarande ordförande är Åsa Berndtsson

Bernkonventionen

Upphovsrätten är internationell. Bernkonventionen garanterar alla upphovspersoner vars stat tillträtt konventionen ett minimiskydd för sina verk och prestationer. Idag är det endast ett fåtal stater som inte är medlemmar av Bernkonventionen.

Konventionens grundregel är att alla upphovspersoner oavsett nationalitet skyddas av respektive konventionsland enligt den upphovsrättsliga lagstiftningen där. Dessutom ska varje stats upphovsrättsliga lagstiftning nå en viss angiven miniminivå. Detta innebär att det upphovsrättsliga skyddet i sina grundstrukturer är relativt likartade över världen.

Utgångspunkten för den kollektiva förvaltningen av upphovsrätten på bildområdet är att eftersom lagstiftningen är likartad i varje konventionsstat så är det meningsfullt att praktiskt bygga upp en administration som går utöver den egna statens upphovspersoner.

Våra systerorganisationer

Bildupphovsrätt har i samarbete med liknande organisationer i andra länder byggt upp ett nätverk med hjälp av ömsesidiga avtal som innebär att systerorganisationens medlemmars upphovsrätt genom Bildupphovsrätt skyddas i Sverige enligt svensk lag och enligt de principer som vi tillämpar mot våra svenska medlemmar/upphovspersoner. Ömsesidigt får våra medlemmar motsvarande skydd av den andra organisationen i dennes stat.

Bildupphovsrätt har i dagsläget avtal med ungefär 50 organisationer från alla världsdelar. Antalet avtal växer stadigt allt eftersom nya organisationer skapas främst i Latinamerika Afrika och Asien. 

Bildupphovsrätt har också täta kontakter med de nordiska systerorganisationerna. I norden är lagstiftningen och de nationella problemen lika och det finns därför mycket att lära av varandra samtidigt som utvecklingen i ett land påverkar andra länder i norden. Genom det nordiska samarbetet kan vi vara starkare även i annat internationellt arbete.

Internationella organisationer

För att vårda och diskutera det internationella utbytet dra lärdomar av varandra samt effektivisera och modernisera samarbetet sker ett relativt omfattande internationellt arbete. Det är främst tre internationella organisationer som Bildupphovsrätt arbetar genom.

CISAC

CISAC (The International Confederation of Authors and Composers Societies) är den världsorganisation som huvuddelen av alla upphovsrättsorganisationer anslutit sig till. 
Organisationen domineras av musikintressenter men även bildorganisationerna är med och har ett eget så kallat råd CIAGP som möts vart annat år och diskuterar gemensamma världsomspännande frågor.

Iffro

Ifrro (International Federation of Reproduction Rights Organisations) organiserar nationella reprografirättighetsorganisationer (Reprographic Rights Organisations RRO) som är involverade i massanvändning till exempel fotokopiering digitalisering och digital spridning av tidigare utgivet material. Bildupphovsrätt är associerad medlem och är aktiv i den särskilda visuella arbetsgrupp som diskuterar bildfrågor inom området.

EVA

För att samordna och utveckla arbetet i förhållande till EU har bildorganisationerna inom EU bildat European Visual Artists EVA. Det är en organisation som arbetar med att ta fram information från EU (kommissionen, rådet och parlamentet) samt lämnar synpunkter på hur upphovsrätten och annan lagstiftning ska utformas för att tillgodose bildupphovspersonernas intressen. Bildupphovsrätt sitter i styrelsens för organisationen.

OLA

Tillsammans med andra sällskap har Bildupphovsrätt bildat Online Art, en organisation som garanterar gemensam licensiering av gränsöverskridande verksanvändning framför allt spridning av konstverk på internet. 

Bildupphovsrätts internationella arbete ger oss möjlighet till snabba impulser utifrån och förbättringar av vår egen verksamhet för bildupphovspersonerna i Sverige.

Det innebär också att vi har möjlighet att inkassera ersättning för våra medlemmar och att vi i vår tur kan generera och förmedla ersättning till utländska konstnärer.

Färgpytsar