Valordning för val av Ombud för Individmedlem till Bildupphovsrätts föreningsstämma

Valordningen reglerar val av de Ombud till föreningsstämman som enlig föreningen Bildupphovsrätts stadgar ( § 10) ska representera Individmedlemmarna.

 

Valordningen fastställs av styrelsen som också ska utse särskild Valsamordnare.

 

Nedan lämnas förslag till valordning och valsamordnare samt det mandat valsamordnaren har.

 

Enligt stadgan har varje Individmedlem rätt att nominera kandidat som ombud och har rätt att bli nominerad som ombud samt rätt att rösta i ombudsvalet.

Två ombud ska utses samt två personliga ersättare vilka ska inträda vid förfall för ombudet enligt den ordning som valordningen anger. Av de två ombuden och dess ersättare ska en representera levande och en avlidna Individmedlemmar. Ombuden och deras ersättare utses för en period om tre år. Endast den som är medlem i föreningen kan väljas.

 

1. Valsamordnare

Valsamordnarens övergripande uppdrag är att möjliggöra för individmedlemmarna att nominera samt rösta i ombudsvalet. Valsamordnaren kommer därvid att få insyn i hur enskilda medlemmar nominerar och röstar, sådan information får inte lämnas vidare.

 

Valsamordnaren ska informera samtliga röstberättigade Individmedlemmar om valet av Ombud. Informationen om val av ombud ska lämnas via den tidning (Konstnären) som Bildupphovsrätt regelbundet distribuerar till Individmedlemmarna och vara medlemmen tillhanda senast den 1 oktober. Informationen ska även lämnas via Bildupphovsrätts hemsida samt i de nyhetsbrev som Bildupphovsrätt disponerar utrymme i.

 

Valsamordnaren ska bland de nominerade lämna förslag på fyra (4)gånger så många kandidater som är valbara som ombud. Hälften (1/2) av kandidaterna ska väljas bland de nominerade som är upphovsman till verk av bildkonst, konsthantverk, brukskonst, byggnadskonst och fotografi oavsett uttrycksform. Hälften (1/2) av kandidaterna ska väljas bland de nominerade som är företrädare för dödsbo efter upphovsman. Valsamordnaren får därutöver såsom valbar föreslå medlem eller företrädare för dödsbo efter upphovsman som är medlem, som kan anses särskilt lämplig för uppdraget

 

Valsamordnaren ska till Ombud för verksamma upphovsmän utse den som erhållit flest röster av dessa valbara kandidater. Till ersättare för Ombud för verksamma upphovsmän utser Valsamordnaren de två som erhållit näst flest röster bland dessa valbara kandidater så att den med högst röstetal blir förste ersättare och den med näst högst andre ersättare.

 

Till Ombud för dödsbo efter upphovsman ska Valsamordnaren utse den som erhållit flest röster av dessa valbra kandidater. Till ersättare för Ombud för dödsbo utser Valsamordnaren de två som erhållit näst flest röster bland dessa valbara kandidater så att den med högst röstetal blir förste ersättare och den med näst högst andre ersättare.

 

Valsamordnaren ska avge en rapport över valet i vilket röstetal respektive kandidat till ombudsvalet erhållit, antalet röstande samt observationer i övrigt av vikt för att utomstående ska kunna bedöma omröstningen och dess resultat. Rapporten ska överlämnas till styrelsen, stämman och även publiceras på Bildupphovsrätts hemsida.

 

Senast den 15 december ska Bildupphovsrätt på sin hemsida publicera namn på de kandidater som valts till Ombud samt utsetts ersättare.

 

Till Valsamordnare har utsetts Bildupphovsrätts Förbundsjurist.

 

2. Nominering av Ombud

Nominering av Ombud till föreningsstämman äger rum under perioden 1– 31oktober det år val av ombud äger rum.
Nominering sker på Bildupphovsrätts hemsida eller via skriftligt meddelande till Bildupphovsrätts postadress.
Varje Individmedlem har rätt att nominera Medlem som är Individmedlem, inkluderande företrädare för dödsbo efter upphovsman. Varje Individmedlem har rätt att nominera högst sex (6) st. kandidater.
Varje Individmedlem äger nominera sig själv.

Vid nominering ska säkerställas att icke medlemmar inte kan delta i nomineringsförfarandet.

 

3. Val

Val äger rum under perioden 10 november – 30 november.

Röstning äger rum på Bildupphovsrätts hemsida eller via särskild röstsedel om röstberättigad begär det.
Röstberättigad är den som är Medlem i Bildupphovsrätt och som är Individmedlem.
Röstning för ett dödsbo eller juridisk person sker genom behörig ställföreträdare. Röstning genom fullmakt är inte medgiven.

 

2015 08 19

Bildupphovsrätt Styrelse