Privatkopieringsersättning

Vad är privatkopieringsersättning?

Privatkopieringsersättning syftar till att ge utövande konstnärer och andra skapare kompensation när deras bilder, musik och film med mera kopieras för privat bruk.

 
Trots att upphovsrättslagen ger skaparna rätt att bestämma hur deras verk ska mångfaldigas så får vem som helst (genom ett undantag i lagstiftningen) kopiera bilder för eget bruk eller till sin familj och den närmaste vänkretsen. Privatkopieringsersättning finns för att allmänheten ska kunna fortsätta att kopiera och använda upphovsrättsskyddat material för privat bruk samtidigt som upphovspersonerna kompenseras för det inkomstbortfall som kopieringen innebär. Ersättningen är en viktig del av den totala möjligheten till försörjning för många skapare. 

 
Det är de företag som säljer eller importerar produkter som kan användas för privatkopiering som ansvarar för att betala privatkopieringsersättning. Exempel på produkter är smartphones och hårddiskar. I Sverige är det upphovsrättsorganisationen Copyswede som administrerar ersättningen. Copyswede har från sina medlemsorganisationer fått uppdraget att förhandla med elektronikbranschen om ersättningens storlek. Bildupphovsrätt betalar ut ersättningen till upphovspersonerna på bildområdet. 

 
Bilder kopieras mer än någonsin och Bildupphovsrätt driver därför på för att privatkopieringsersättningen som fördelas till skapare på bildkonstområdet ska öka. Det kan ske genom att ersättningen breddas så att stillbilder omfattas i alla de former de visas och där privatkopiering av dessa sker, till exempel genom fotokopiering, skanning, avfotografering osv. 

 
Läs mer om privatkopieringsersättning på Copyswede.se