Medlemskap

Endast hos oss registrerade rättighetshavare efter en upphovsperson kan ansöka om medlemskap för denna, och finns fler än en rättighetshavare så måste även en så kallad kontaktperson ha utsetts och finnas registrerad.

Ja, du kan återta vissa delar av uppdraget genom att till exempel instruera oss att inte ge licens till vissa ändamål eller att inte innefatta dig i somliga typer av avtal. Du kan också bestämma om ditt avtal ska gälla i ett eller flera EES-länder.  

Bildupphovsrätt i Sverige är en ekonomisk förening. Det innebär att du har vissa bestämda rättigheter som regleras i föreningens stadgar. Stadgarna är formulerade så att Bildupphovsrätt kan organisera både individer och organisationer som medlemmar.

Du hittar stadgarna här.

Du som är rättighetshavare kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Det måste göras skriftligen (per post eller e-post) och uppsägningstid är sex månader. 

Ja, du kan återta vissa delar av uppdraget genom att till exempel instruera oss att inte ge licens till vissa ändamål eller att inte innefatta dig i somliga typer av avtal. Du kan också bestämma om ditt avtal ska gälla i ett eller flera EES-länder.  

Du kan själv ge tillstånd till användning av dina verk, så länge det inte syftar till att ge användaren en ekonomisk vinst. Det har ingen betydelse om användaren driver en ideell eller kommersiell verksamhet, det tillstånd du ger ska inte vara tänkt att ge användaren ekonomisk vinst, som till exempel reklam gör. Om du själv ger tillstånd att använda dina verk, meddela Bildupphovsrätt så att vi kan notera det. 

Ja. Bildupphovrätt ingår i ett internationellt nätverk av organisationer som genom ömsesidiga avtal garanterar bevakning av sina medlemmars rättigheter även i utlandet. Hänvisa utlandsförfrågningar till oss så sköter vi kontakterna och ser till att du får betalt.

Den som är fotograf och illustratör har ofta kunder inom tidningar, tidskrifter, förlag och liknande där avtal görs direkt om upphovsrätten och vidareanvändning. Där har alltså Bildupphovsrätt mer begränsade möjligheter att bevaka bildrättigheter. 

Avtalet mellan Bildupphovsrätt och dig reglerar vad Bildupphovsrätt åtar sig att göra. I flera viktiga avseenden innebär det att vi träder in i ditt ställe. Till exempel kan vi utfärda tillstånd när någon vill använda dina verk. I vissa fall måste vi fråga dig först om du tycker användning är okej. I till exempel reklam, politiska eller religiösa sammanhang.

 

I Bildupphovsrätts uppdrag ingår att bevaka din ekonomiska och ideella rätt när verk används på bland annat följande områden:
 

  • Inspelning och visning av verk i tv och på film.
  • Reproduktion av verk i trycksaker, presentationer, på webbplatser och liknande.
  • Återgivning av verk i annan teknik, till exempel som dekoration på porslin eller textiler.
  • Samla in ersättning, till exempel reproduktionsarvoden och vidareförsäljningsavgifter (följerätt).
  • Ingripa mot olovliga nyttjanden av verk.
  • På områden där avtalslicens gäller enligt upphovsrättslagen.
  • Fördela vissa offentligrättsliga ersättningar.

 

Bildupphovsrätt ska agera självständigt och verka för att du som är upphovsperson får bästa möjliga villkor när verk används. 

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till dig gör vi istället ett administrationsavdrag på det belopp som tillfaller dig (som max 20%). Administrationsavdraget fastställs av Bildupphovsrätts årsstämma och varierar mellan olika ersättningar. Du kan läsa om dessa här. Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse, avdraget görs för att täcka våra verksamhetskostnader.

Alla som är upphovspersoner eller rättighetsinnehavare inom bildområdet kan bli medlemmar. Bland våra medlemmar finns bland annat konstnärer, konsthantverkare, brukskonstnärer, (konst-)fotografer, designers, illustratörer och rättighetshavare efter sådana upphovspersoner. Bildupphovsrätt gör ingen bedömning av de som ansöker om medlemskap utan alla innehavare av upphovsrätt är välkomna.