Ärvda rättigheter

Efter att det gått 70 år efter upphovspersonens dödsår är det i princip fritt för vem som helst hur som helst att framställa exemplar av upphovspersonens verk och att tillgängliggöra dem för allmänheten. Det s.k. klassikerskyddet utgör emellertid en begränsning i det fria nyttjandet. Ett verk, vars upphovsman är avliden, får inte användas på ett sådant sätt att det ”kränker den andliga odlingens intressen”. Det är Akademien för de fria konsterna, Svenska akademien och Musikaliska akademien som får väcka talan vid domstol.

Om X är medlem i Bildupphovsrätt så tar vi hand om kontakten med hens rättighetsinnehavare och vi kan i vissa fall även vidarebefordra förfrågningar till rättighetsinnehavare efter upphovspersoner som inte är medlemmar. Frågeställarens kontaktuppgifter bifogas då i vidarebefordran och återkoppling är upp till rättighetsinnehavare. Vi företar ingen uppföljning eller vidare kontaktförmedling.

Bildupphovsrätt håller koll på det åt dig. Vi gör utbetalningar sex gånger per år. När pengar kommer beror lite på vad verken använts i för sammanhang. Läs mer om utbetalningar på hemsidan.

Som medlem i Bildupphovsrätt kan man hänvisa förfrågningar till oss så hjälper vi till med det praktiska.

När en upphovsperson avlider går hens upphovsrätt vidare till så kallade rättighetshavare, vilka vanligtvis är samma som upphovspersonens efterlevande arvtagare. Detta eftersom upphovsrätten, om inget annat anges i exempelvis testamenten eller arvskiften, följer den allmänna arvsgången

Exempel:

Upphovspersonen X avlider och efterlämnar inga andra arvingar än sina två barn. X har inte upprättat något testamente eller annat förordnande varpå upphovsrätten ärvs av de två barnen med hälften vardera.

Konstnärliga verk är skyddade av upphovsrätten under upphovspersonens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Det är upphovspersonens dödsår som räknas. Om ett verk har flera upphovsmän är det den sist avlidnes dödsår som räknas. För fotografier som inte är verk är skyddstiden 50 år från att bilden framställdes.

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till er gör vi istället ett administrationsavdrag som ska täcka våra omkostnader. Det rör sig om cirka 20 procent.