Har du ärvt rättigheter?

Pictogram kista med kors och ark med text
✔ Hjälp med det praktiska
✔ Dina rättigheter tas om hand på rätt sätt
✔ Ingen medlemsavgift

Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens dödsår.
Du som ärvt rättigheter efter en avliden upphovsperson inom bild- och formområdet kan bli medlem i Bildupphovsrätt. Ett medlemskap innebär att Bildupphovsrätt kan utfärda licenser för din räkning i Sverige och utomlands. Bildupphovsrätt bevakar också dina rättigheter. Använder någon de verk du innehar rättigheterna till utan tillstånd kan du få grundläggande juridisk hjälp.

Bildupphovsrätt drivs utan vinstintresse och tar inte ut någon medlemsavgift. Istället görs ett administrationsavdrag i samband med utbetalning av ersättning. Administrationsavdraget fastställs av Bildupphovsrätts årsstämma och varierar mellan olika ersättningar. Läs mer här. 

Observera att du kan ta emot ett flertal av de ersättningar vi hanterar utan att vara medlem avseende ärvda rättigheter.

Det här kan vi göra för dig

Administrera förfrågningar

Vi tar hand om förfrågningar när någon vill använda verken i Sverige eller utomlands, skriver avtal med användaren och utfärdar tillstånd. Vi bevakar att namn anges, att verket inte förvanskas och ser till att ni får betalt.

Kugghjul i solnedgång Foto:BillionPhotos.com/Adobe Stock

Betala ut ersättning när verk visas i TV eller tidningar

Vi tar hand om förfrågningar när någon vill använda verken i Sverige eller utomlands, skriver avtal med användaren och utfärdar tillstånd. Vi bevakar att namn anges, att verket inte förvanskas och ser till att ni får betalt.

Juridisk expertis 

Vi har juridisk expertis som, om behov finns, kan hjälpa till om verken skulle användas på ett sätt som inte har avtalats med Bildupphovsrätt. 

Har du redan ersättning att hämta?

Bildupphovsrätt har fått in ersättning för upphovspersoner vars rättighetsinnehavare är okända – är du en av dem?

Följerätt

Om verk du har ärvt rättigheterna till säljs vidare på andrahandsmarknaden kan du ha rätt till följerättsersättning. Bildupphovsrätt samlar in följerättsersättning från auktionshus och konsthandlare och betalar ut ersättningen till alla rättighetshavare som har rätt till följerätt.

Endast hos oss registrerade rättighetshavare efter en upphovsperson kan ansöka om medlemskap för denna, och finns fler än en rättighetshavare så måste även en så kallad kontaktperson ha utsetts och finnas registrerad.

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till er gör vi istället ett administrationsavdrag som ska täcka våra omkostnader. Det rör sig om cirka 20 procent.

När en upphovsperson avlider går hens upphovsrätt vidare till så kallade rättighetshavare, vilka vanligtvis är samma som upphovspersonens efterlevande arvtagare. Detta eftersom upphovsrätten, om inget annat anges i exempelvis testamenten eller arvskiften, följer den allmänna arvsgången

Exempel:

Upphovspersonen X avlider och efterlämnar inga andra arvingar än sina två barn. X har inte upprättat något testamente eller annat förordnande varpå upphovsrätten ärvs av de två barnen med hälften vardera.

Som medlem i Bildupphovsrätt kan man hänvisa förfrågningar till oss så hjälper vi till med det praktiska.

Bildupphovsrätt håller koll på det åt dig. Vi gör utbetalningar sex gånger per år. När pengar kommer beror lite på vad verken använts i för sammanhang. Läs mer om utbetalningar på hemsidan.

Om X är medlem i Bildupphovsrätt så tar vi hand om kontakten med hens rättighetsinnehavare och vi kan i vissa fall även vidarebefordra förfrågningar till rättighetsinnehavare efter upphovspersoner som inte är medlemmar. Frågeställarens kontaktuppgifter bifogas då i vidarebefordran och återkoppling är upp till rättighetsinnehavare. Vi företar ingen uppföljning eller vidare kontaktförmedling.

Efter att det gått 70 år efter upphovspersonens dödsår är det i princip fritt för vem som helst hur som helst att framställa exemplar av upphovspersonens verk och att tillgängliggöra dem för allmänheten. Det s.k. klassikerskyddet utgör emellertid en begränsning i det fria nyttjandet. Ett verk, vars upphovsman är avliden, får inte användas på ett sådant sätt att det ”kränker den andliga odlingens intressen”. Det är Akademien för de fria konsterna, Svenska akademien och Musikaliska akademien som får väcka talan vid domstol.