Har du ärvt rättigheter?

Pictogram kista med kors och ark med text

 

 

 

✔ Hjälp med administration vid användning av verk

✔ Dina rättigheter förvaltas korrekt

✔ Ingen medlemsavgift

När upphovspersonen det gäller är avliden så kan endast dennes registrerade rättighetshavare gå in som medlemmar i Bildupphovsrätt. Om ni inte redan är registrerad som upphovspersonens rättighetshavare hos oss måste först en utredning av arvsgången (gällande upphovsrätten efter upphovspersonen ifråga) göras av oss innan vi skickar ut några medlemsavtal till er. Finns fler än en rättighetshavare så krävs det att samtliga godkänner medlemskapet

Bildupphovsrätt tar inte ut någon medlemsavgift. När vi betalar ut ersättning till er gör vi istället ett administrationsavdrag som ska täcka våra omkostnader. Det rör sig om cirka 20 procent.

När upphovspersonen avlider är det personens arvingar eller testamentstagare som övertar rättigheterna. Upphovsrätten följer vanliga regler om bodelning, arv och testamente. 

Exempel:
Om upphovspersonen X, som har två barn och inga andra arvingar, avlider så ärver de två barnen X upphovsrätt med hälften vardera. X har i exemplet inte upprättat något testamente med ett annat förordnande. 

Hänvisa den som vill använda verket till Bildupphovsrätt så hjälper vi till att ordna med det praktiska. 

Bildupphovsrätt håller koll på det åt dig. Vi gör utbetalningar sex gånger per år. När pengar kommer beror lite på vad verken använts i för sammanhang. Läs mer om utbetalningar på hemsidan.

Om Bildupphovsrätt företräder de som ärvt rättigheterna så tar vi hand om kontakterna med dem. I vissa fall kan vi vidarebefordra förfrågan till dem tillsammans med dina kontaktuppgifter, under förutsättning att de sagt okej till det. Om det gäller rättighetshavare som inte är medlemmar kan vi endast i vissa fall, men oftast inte alls förmedla en kontakt. 

Efter att det gått 70 år efter upphovspersonens dödsår är det i princip fritt för vem som helst hur som helst att framställa exemplar av upphovspersonens verk och att tillgängliggöra dem för allmänheten. Det s.k. klassikerskyddet utgör emellertid en begränsning i det fria nyttjandet. Ett verk, vars upphovsman är avliden, får inte användas på ett sådant sätt att det ”kränker den andliga odlingens intressen”. Det är Akademien för de fria konsterna, Svenska akademien och Musikaliska akademien som får väcka talan vid domstol.