IV - Så här räknas poängen

Hur stor din ersättning blir beror på hur mycket verket såldes för.

Om verket är beställt har även platsen där verket är placerat betydelse. Vilken stad spelar ingen roll, men däremot hur synligt verket är.

En tågstation ger till exempel mer än ett slutet rum på stadshuset. IV värderar hur många som har möjlighet att ta del av konstverket.

Värdepoäng

Alla verk tilldelas poäng utifrån dess värde.

För att alla verk ska bli jämförbara med varandra vid den årliga fördelningen omräknas verkets inköpspris till nuvarande prisnivåer med hjälp av konsumentprisindex.

Man utgår ifrån det inköpsår och det belopp som verket såldes och räknar sedan om det så att alla verk i systemet får nuvarande års prisnivåer.

Under de första tjugo åren med IV var värdepoängen fasta men från och med fördelningen 2018 räknas poängnivåerna upp årligen enligt KPI (se nedan).

Intervallen i tabellen till höger är de som gäller från och med 2022.

All konst - Värdepoäng 2022
pris poäng
0 kr - 2 667 kr 1
2 668 kr - 6 668 kr 2
6 669 kr - 26 670 kr 3
26 671 kr - 200 205 kr 5
200 026 kr - 400 050 kr 8
400 051 kr -  12

 

Poängsystemet anpassades efter inflationen 2018

För att återställa poängsystemet till dess ursprungliga nivåer och förhindra urvattning så räknades intervallen för värdepoäng upp med förändringen av konsumentpriset från 1997 års nivå. Förändringen genomfördes inför fördelningen 2018 och motsvarande förändring ske numera varje år.

Beställd konst får kategori efter placering

För att vara en beställning enligt IV så ska verket inte finnas i beställningsögonblicket. Någon ber en upphovsperson att göra ett verk till en bestämd plats och gör upp om villkoren, först därefter skapas verket. Ett uppdrag helt enkelt.

Beställd konst får, utöver värdepoäng, även en placeringskategori i systemet.

Varje kategori motsvarar en multiplikator (se tabellen nedan).

För att räkna ut poängen för ett visst verk tar man värdepoängen och multiplicerar med kategorins multiplikator.

Placeringskategorier för beställd konst

 
Kategori Multiplikator plats flöde
I 2 sluten plats små flöden av människor
II 4 sluten plats stora flöden av människor
III 7 öppen plats små flöden av människor
IV 10 öppen plats stora flöden av människor

exempel:

En skulptur på ett torg har ett inköpspris på 300 000 kronor vilket för närvarande ger 8 värdepoäng.

Placeringen på ett torg har en kategori IV som ger en multiplikator på 10.

Verkets totala poäng blir därmed 8x10= 80 poäng.

Kategori I

Polishus, kliniker, regementen, stadshus inne, klassrum, tingshus, psykiatrisk mottagning, servicebostad, sjukhem, väntrum sjukhus, daghem, sessionssal hos myndighet.

Kategori II

Arbetsförmedling, ambassader, skolor, sjukhuskorridor, vårdcentral, högskola, hisshall sjukhus.

Kategori III

Konsertsal, sjukhus innegård, sportanläggningar, gångtunnel, dagis ute, stadshus entré, vårdcentral foajé, biblioteket, museum, aula, offentlig matsal sjukhus.

Kategori IV

Tågstation, skolgård, gågata, T‐banestation, huvudentréhall sjukhus, torg

Varje upphovspersons poäng summeras

Vid varje fördelning räknar Bildupphovsrätt ihop alla poäng som varje upphovsperson har (se ovan) och fördelar sedan årets IV-anslag över dessa. 

Fördelningen görs i skiftet november/december och pengarna betalas ut ett par veckor senare.

Hur mycket varje poäng varit värd de senaste åren (dvs hur mycket pengar man får för en poäng) ser du i tabellen till höger.

Minsta och högsta belopp som betalas ut

Det finns en lägsta och högsta beloppsgräns som delas ut i IV-systemet. För närvarande är dessa 250 kronor och 55 000 kronor.

Det innebär att man inte får ersättning under visst poängantal samt att man inte kan erhålla mer än ett högsta belopp oavsett poängantalet.

Tidigare års poängvärden
år poängvärde
2022 64,25 kr
2021 66,19 kr
2020 67,52 kr
2019 57,09 kr
2018 57,71 kr
2017 39,14 kr
2016 35,33 kr