IV poängsystemet

IV - POÄNGSYSTEMET

Värdepoäng 2020

Alla verk tilldelas poäng utifrån dess värde. För att alla verk ska bli jämförbara med varandra vid den årliga fördelningen omräknas verkets inköpspris till nuvarande prisnivåer med hjälp av konsumentprisindex. Man utgår ifrån det inköpsår och det belopp som verket såldes och räknar sedan om det så att alla verk i systemet får nuvarande års prisnivåer.

Intervallen ovan är de som gäller för hösten 2020.
Under de första tjugo åren med IV var värdepoängen fasta men från och med fördelningen 2018 räknas poängnivåerna upp årligen enligt KPI (se nedan).

 

Beställd konst

Tabellen "Beställd konst" gäller gestaltningar/beställningar/utsmyckningar/ där verket kategoriserats. Till exempel får ett verk på ett torg kategori IV. Är priset då 300 000 = 8 poäng som multipliceras med kategori IV:s multiplikator 10 och poängen blir då 80.

 

 

Ett stort antal offentliga miljöer har kategoriserats av den tidigare IV-nämnden enligt dessa kriterier. Konstverkets placering är det enda kriteriet man bortser ifrån ortens storlek eller befolkningsantal. Det innebär att miljöer behandlas lika oavsett var i Sverige de finns. Det är en nödvändig generalisering.

 

 

Fördelningen

Bildupphovsrätt räknar ihop poängen för varje sökande och fördelar med denna som bas tillgängliga medel.

 

Minsta och högsta belopp som betalas ut

Det finns en lägsta beloppsgräns om 250 kronor och en högsta om 52 000 kronor. Det innebär att man inte får ersättning under visst poängantal samt att man inte kan erhålla mer än ett högsta belopp oavsett poängantalet.

 

Vad är en poäng värd?

2014

34,41 kr

2015

35,63 kr

2016

35,33 kr

2017

39,14 kr

2018

57,71 kr

2019

57,09 kr

 

Poängsystemet anpassades 2018 efter KPI

För att återställa poängsystemet till dess ursprungliga nivåer och förhindra urvattning så räknades intervallen för värdepoäng upp med förändringen av konsumentpriset från 1997 års nivå. Förändringen genomfördes inför fördelningen 2018 och motsvarande förändring kommer fortsättningsvis att ske varje år.

 

I samband med uppräkningen 2018 fick alla upphovspersoner i systemet sänkta poäng. Samtidigt blev varje poäng värd mer i kronor och eftersom utdelningen ökades kraftigt detta år blev effekten en generell höjning av IV.