Auktion, konsthandel och följerätt

När ett konstverk säljs vidare har upphovspersonen eller dennes arvingar rätt till en liten del av försäljningspriset. Detta kallas följerätt och är en del av upphovsrätten, som gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Poängen med följerätten är att konstnären ska få ta del av den eventuella värdeökning konsten efter att verket såldes för första gången.

Konsthandlare med stor, färgrik målning i guldram © auremar / Adobe Stock

Vem ska betala följerätt?

✔ Yrkesmässigt verksamma

✔ Andrahandsmarknaden

Den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden ska betala följerätt. Alla gallerier, auktionshus eller professionella konsthandlare som säljer vidare konst på andrahandsmarknaden är enligt lag skyldiga att rapportera in sina försäljningar till Bildupphovsrätt. Om ingen ersättningsgrundande försäljning gjorts ska detta också redovisas. Enstaka försäljning av privatpersoner omfattas inte. Vid köp på auktion är det vanligt att auktionshandlaren genom sina köpvillkor tar ut avgiften av sina köpare genom att lägga på följerättsersättningen tillsammans med provision och andra avgifter på det klubbade priset. 

Vem får följerätt?

Bildupphovsrätt samlar in följerätt till alla upphovspersoner.

Både medlemmar och icke-medlemmar.

En förutsättning är att vidareförsäljningen har gjorts inom upphovsrättens giltighetstid, som längst 70 år efter konstnärens död. Vidare måste upphovspersonen vara medborgare eller stadigvarande boende i ett EU/EES-land eller ett land med följerätt i sin lagstiftning.

Bildupphovsrätt samlar in och betalar ut följerättsersättning till både svenska och utländska konstnärer, oavsett om de är medlemmar i Bildupphovsrätt eller ej. Om konstnären är avliden gör Bildupphovsrätt en utredning så att dennes arvingar kan få ersättningen.

Ladda ner vår lathund för när följerätt utgår.

Broschyren behandlar följerätt i allmänhet och brukskonst i synnerhet. 

För vilka verk?

✔ Originalkonstverk som har utförts av konstnären själv

✔Exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal

Följerättsersättning kan bara administreras av en kollektiv förvaltningsorganisation som Bildupphovsrätt, du kan alltså inte betala den direkt till konstnären.

Följerätt gäller originalkonstverk som har utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hens tillstånd. Det kan vara målningar, collage, teckningar, litografier, skulpturer, keramisk ,konst, glaskonst, fotografiska verk, smycken eller brukskonstföremål med mera.

Försäljningar under perioden redovisas senast
1 januari – 31 mars 15 maj
1 april – 30 juni 15 augusti
1 augusti – 30 september 15 november
1 oktober – 12 december 15 februari

 

Vet du att ett verk har sålts utan att du fått ersättning för det? 

Vi hjälper dig här!

Som upphovsperson har du rätt till följerätt

Marknadsvärdet toppar vanligtvis långt efter den ursprungliga försäljningen av verket. 

Som upphovsperson eller rättighetshavare kan du ha rätt att få ersättning när ditt verk säljs vidare på andrahandsmarknaden. På så sätt kan du få del av värdeökningen som skett sedan den ursprungliga försäljningen. Följerätt kan ibland kallas Droit de suite, resale right eller konstnärsavgift. 

Originalverk som säljs för minst 2 380 kronor (2021) ska enligt lag redovisas och betalas in av den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden. Konsthandlarna betalar in följerätt till Bildupphovsrätt och vi betalar ut pengar till dig som är upphovsperson oavsett om du är medlem eller ej. Utbetalning för följerätt görs i mars, juni och november varje år. 

Långt ifrån alla försäljningar som görs på andrahandsmarknaden redovisas in till Bildupphovsrätt. Du kan själv lämna en rapport så kontrollerar vi om följerätt är berättigat och om försäljningen är redovisad till oss. 

1.

Original

Föremålet ska vara ett originalkonstverk som vidareförsäljs/förmedlas av någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden. Med originalkonstverk avses konstverk som utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hens tillstånd. 

2.

Giltighetstid

Vidareförsäljningen ska äga rum inom upphovsrättens giltighetstid. Upphovsrätten till ett verk varar i sjuttio år efter upphovspersonens dödsår. 

3.

Nationalitet

Upphovspersonen ska vara ifrån ett EU/EES-land (medborgare eller stadigvarande vistas i) eller ett land med en motsvarande lagstiftning. Reglerna finns i den internationella upphovsrättsförordningen. 

4.

Pris

Det klubbade priset (i konst- och antikhandel gäller försäljningspriset till kund exklusive moms) ska vara över 1/20 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2 kap. 6 och 7 §§). 

EU/EES

Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien Lettland; Litauen; Lichtenstein; Luxemburg; Malta; Nederländerna; Norge; Polen; Rumänien; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Tyskland; Ungern; Portugal och Österrike.

Länder utanför EU/EES

Algeriet; Azerbajdzjan; Bolivia; Bosnien och Hercegovina; Brasilien; Burkina Faso; Chile; Colombia; Costa Rica; Ecuador; Elfenbenskusten; Filippinerna; Gabon; Georgien; Guatemala; Guinea; Honduras; Indien; Irak; Kamerun; Kazachstan; Kirgizistan; Kongo; Laos; Luxembourg; Madagaskar; Mali; Marocko; Mexiko; Moldavien; Monaco; Nicaragua; Panama; Paraguay; Peru; Ryssland; Senegal; Serbien och Montenegro; Tunisien; Turkiet; Ukraina; Uruguay; Vatikanstaten; Venezuela; Vitryssland.

Tidigare års minimipris

Tidigare års minimipris
År Pris
2022 2415 kr
2021 2380 kr
2020 2365 kr
2019 2325 kr
2018 2275 kr
2017 2240 kr
2016 2215 kr
2015 2225 kr
2014 2200 kr
2013 2225 kr
2012 2200 kr
2011 2140 kr
2010 2050 kr
2009 2140 kr
2008 2050 kr
2007 2015 kr
2006 1985 kr
2005 1970 kr
2004 1965 kr
2003 1930 kr
2002 1895 kr
2001 1845 kr
2000 1830 kr
1999 1820 kr
1998 1820 kr
1997 1815 kr
1996 1810 kr

Följerättsersättning ska betalas in om försäljningspriset överstiger 1/20 prisbasbelopp. Med försäljningspris avses pris i butik eller hammarslag på auktion exklusive moms. Avdrag avseende ram, glas eller liknande får inte göras.

Prisgränserna sätts i euro. Omräkningen från euro till svenska kronor görs med hjälp av den av Riksbanken ställda valutakursen dagen innan den första auktionsdagen och gäller för hela auktionen (även om auktionen skulle löpa över flera dagar). Omräkning från euro till svenska kronor ska ske enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken har fastställt för den dag försäljningen äger rum.

Försäljningspris i euro Procent inom intervall
€ 1 - € 50 000 5%
€ 50 000 - € 200 000 3%
€ 200 000 - € 350 000 1%
€ 350 000 - € 500 000 0,5%
€ 500 000 - 0,25%

Ersättningen kan aldrig överstiga € 12 500 (euro) för ett och samma objekt. Vid försäljningar till priser under € 50 000 (euro) saknar växelkursfrågan betydelse. Då gäller alltid svenska kronor.

Exempel: Verket X såldes för 2 275 000 SEK

Gränsvärde € Gränsvärde SEK % Försäljningspris SEK Ersättning SEK
1-50 000 1-463 275 5 463 275 23 164  
50 000-200 000 463 275-1 853 100 3 1 389 825 41 695  
200 000-350 000 1 853 100-3 242 925 1 421 000 4 219  
  Summa   2 275 000 69 078  

 

Exempel: Verket X såldes för 5 000 000 SEK

Gränsvärde € Gränsvärde SEK % Försäljningspris SEK Ersättning SEK
1-50 000 1-463 275 5 463 275 23 164
50 000-200 000 463 275-1 853 100 3 1 389 825 41 695
200 000-350 000 1 853 100-3 242 925 1 1 389 825 13 898
350 000-500 000 3 242 925-4 632 750 05 0,5 1 389 825 6 949
500 000 -  4 632 750 - 0,25 367 250 918
  Summa   5 000 000 86 624

 

När konsthandlare säljer vidare ett konstverk har upphovspersonen eller dennes arvingar rätt till en liten del av försäljningspriset, i dagsläget cirka 5 %. Det är det som kallas följerätt. Följerätten är en del av upphovsrätten och gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. Tanken med följerätten är att även konstnärerna får ta del av den eventuella värdeökning konsten får långt efter att verket såldes för första gången.

För att undvika vissa praktiska problem med ersättningsordningen har man satt ett minimipris.

Lagen säger: Upphovsmannen har inte rätt till ersättning om försäljningspriset exklusive mervärdesskatt inte överstiger 1/20 (dvs 5%) av prisbasbeloppet enligt lagen (162:381) om allmän försäkring.

Det innebär alltså att endast försäljningar för belopp högre än minimipriset ger rätt till ersättning.

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2 kap. 6 och 7 §§) har för år 2021 beräknats till 47 600 kronor.

Det innebär att minimipriset för 2021 blev 2 380 kronor.

Följerätt omfattar upphovspersoner (och efterlevande) från länder som har en liknande ersättningsordning samt hela EU/EES området. Reglerna finns i Internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).

Konstnärer från följande länder omfattas:

EU/EES

Belgien; Bulgarien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Grekland; Irland; Island; Italien; Kroatien Lettland; Litauen; Lichtenstein; Luxemburg; Malta; Nederländerna; Norge; Polen; Rumänien; Slovakien; Slovenien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Tyskland; Ungern; Portugal och Österrike.

Stater som har nationell följerätt utanför EU/EES

Algeriet; Azerbajdzjan; Bolivia; Bosnien och Hercegovina; Brasilien; Burkina Faso; Chile; Colombia; Costa Rica; Ecuador; Elfenbenskusten; Filippinerna; Gabon; Georgien; Guatemala; Guinea; Honduras; Indien; Irak; Kamerun; Kazachstan; Kirgizistan; Kongo; Laos; Luxembourg; Madagaskar; Mali; Marocko; Mexiko; Moldavien; Monaco; Nicaragua; Panama; Paraguay; Peru; Ryssland; Senegal; Serbien och Montenegro; Tunisien; Turkiet; Ukraina; Uruguay; Vatikanstaten; Venezuela; Vitryssland.

Den som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden ska betala följerätt. Alla gallerier, auktionshus eller professionella konsthandlare som säljer vidare konst på andrahandsmarknaden är enligt lag skyldiga att rapportera in sina försäljningar till Bildupphovsrätt. Om ingen ersättningsgrundande försäljning gjorts ska detta också redovisas. Enstaka försäljning av privatpersoner omfattas inte. Vid köp på auktion är det vanligt att auktionshandlaren genom sina köpvillkor tar ut avgiften av sina köpare genom att lägga på följerättsersättningen tillsammans med provision och andra avgifter på det klubbade priset. 

 

Läs mer om Bildupphovsrätts service för konsthandel och auktionshus

Bildupphovsrätt samlar in och betalar ut följerättsersättning till både svenska och utländska konstnärer, oavsett om de är medlemmar i Bildupphovsrätt eller ej. Om konstnären är avliden gör Bildupphovsrätt en utredning så att dennes arvingar kan få ersättningen. En förutsättning är att vidareförsäljningen har gjorts inom upphovsrättens giltighetstid, som längst 70 år efter konstnärens död. Vidare måste upphovspersonen vara medborgare eller stadigvarande boende i ett EU/EES-land eller ett land med följerätt i sin lagstiftning.

Då ska följerätt utgå: 

Föremålet ska vara ett originalkonstverk som vidareförsäljs/förmedlas av någon som är yrkesmässigt verksam på konstmarknaden. Med originalkonstverk avses konstverk som utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med hens tillstånd. 

 
Vidareförsäljningen ska äga rum inom upphovsrättens giltighetstid. Upphovsrätten till ett verk varar i sjuttio år efter upphovspersonens dödsår. 
 
Upphovspersonen ska vara ifrån ett EU/EES-land (medborgare eller stadigvarande vistas i) eller ett land med en motsvarande lagstiftning. Reglerna finns i den internationella upphovsrättsförordningen. 
 
Det klubbade priset (i konst- och antikhandel gäller försäljningspriset till kund exklusive moms) ska vara över 1/20 av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2 kap. 6 och 7 §§). För aktuellt minimibelopp se sidan minimiförsäljningspris.

Alla som är yrkesmässigt verksamma på konstmarknaden som säljare förmedlare eller köpare är enligt lagen skyldiga att redovisa ersättningsgrundande försäljningar till Bildupphovsrätt. Redovisningen ska lämnas minst en gång per år och omfatta all den ersättningsgrundande försäljning som förekommit närmast föregående kalenderår.   

Redovisning av försäljning kan ske på olika sätt. Du kan till exempel välja att använda en redovisningsblankett för följerätt eller helt enkelt skicka in en fil med uppgifterna. Välkommen att höra av dig till oss för att komma överens om en lämplig redovisningsmetod som passar din verksamhet.

Följerättsersättning gäller originalkonstverk som har utförts av konstnären själv eller exemplar av konstverk som har framställts i ett begränsat antal av konstnären själv eller med dennes tillstånd. Det kan vara målningar, collage, teckningar, litografier, skulpturer, keramisk ,konst, glaskonst, fotografiska verk, smycken eller brukskonstföremål med mera. Följerättsersättning kan bara administreras av en kollektiv förvaltningsorganisation som Bildupphovsrätt, du kan alltså inte betala den direkt till konstnären.

Lär dig mer om vilka verk som omfattas: Här kan du ladda ner och skriva ut en allmänt hållen vägledning för när följerätt bör utgå.

Upphovsrätten gäller under konstnärens livstid och därefter i ytterligare 70 år. 

Den som dog 1951 är alltså fri från och med 1 januari 2022.

Den 1 januari 2022 blir bland andra nedanstående konstnärer fria. För dessa gäller inte längre upphovsrätten och därför ska till exempel inte heller följerättesersättning utgå.

Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter.