Så bestäms rättighetshavare till en avliden konstnär

När en upphovsperson avlider går hens upphovsrätt vidare till så kallade rättighetshavare. Vanligtvis är detta samma som upphovspersonens arvtagare.

Upphovsrätten följer, om inget annat anges i exempelvis testamenten eller arvskiften, den allmänna arvsgången.

Bildupphovsrätt kan inte åta sig att bedöma fördelningen utav upphovsrätten mellan arvingarna utan efterlevande måste själva ha detta klart för sig och meddela oss.

För att Bildupphovsrätt ska veta vem som har rätt till ersättning så behöver vi få in:

  • Kopia av arvskifteshandling samman med förteckningen över dödsbodelägare från personens inregistrerade bouppteckning.
  • En sammanfattning av fördelningen utav upphovsrätten mellan arvingarna.

Om arvskifte saknas eller om arvskiftet saknar reglering av upphovsrätten:

  • Kopia av personens inregistrerade bouppteckningen i sin helhet, d.v.s. med alla tillhörande bilagor så som testamente och andra dokument av betydelse för arvsgången.

Viktigt att observera:

  • Vi behöver få in ovanstående handlingar för såväl upphovspersonen i fråga som arvingar till hen som avlidit.
  • Skulle aktuella bouppteckningshandlingar vara upprättade i ett annat land än Sverige så behöver vi få in kopior utav handlingarna översatta till antingen engelska eller svenska och godkända utav notarius publicus, tillsammans med ett utlåtande från en jurist insatt i det aktuella landets arvsrätt angående fördelningen utav kvarlåtenskapen.
  • Om det finns avtal med tredje part, t.ex. en arbetsgivare, som innebär att upphovsrätten till viss del överlåtits så behöver vi informeras om detta och, om möjligt, även får in kopior utav avtalen ifråga.

Nyare bouppteckningshandlingar kan beställas från Skatteverket och äldre (upprättade före 2001) från Riksarkivet – kom ihåg att kopian som skickas till oss ska bära aktuell myndighets stämpel!

Vi tar emot både digitala handlingar via mail och papperskopior med vanlig post:

Digitala handlingar skickas till saara.larsson@bildupphovsratt.se

Papperskopior postas till vårt kansli på Hornsgatan 103, 117 28, Stockholm.

När nuvarande rättighetshavare identifierats och kontaktuppgifter till dessa finns så skickas informationsbrev ut samman med utbetalningsunderlag där mottagaren ombeds fylla i sina personuppgifter, kontaktuppgifter och betaluppgifter samt ange och/eller bekräfta sina andelar i upphovsrätten. Genom att signera underlaget så bekräftar man andelarna som anges på detsamma.

Om utredningen gäller en avliden upphovsperson som var medlem i Bildupphovsrätt så kommer hens efterlevande rättighetshavare även att få underlag om Fortsatt Förvaltning, vilket fylls i och returneras istället för det vanliga utbetalningsunderlaget om man önskar fortsätta som så kallad dödsbomedlem i Bildupphovsrätt. För att fortsatt medlemskap och förvaltning ska vara möjligt så måste samtliga efterlevande vara eniga om detta och skicka in sina underlag om Fortsatt Förvaltning.

Finns det fler än en rättighetshavare så bifogas även fullmakter att utse en kontaktperson som Bildupphovsrätt kan kontakta om vi får förfrågningar från bildanvändare. Att utse en kontaktperson är ett måste för efterlevande som har för avsikt att ansöka om medlemskap i Bildupphovsrätt eftersom det är hen som ska underteckna avtalen.

Samtliga rättighetshavare måste vara överens om utnämnandet av kontaktperson och vi måste därför få in överensstämmande fullmakter från samtliga innan denna kontaktperson kan registreras.