Så här fördelas den individuella reprografiersättningen

Varje år tar lärare, elever och anställda på olika arbetsplatser hundratals miljoner kopior ur böcker, tidningar och från internet.

Och de gör det helt lagligt, eftersom dessa skolor och arbetsplatser har skrivit avtal med organisationen Bonus Copyright Access.

Bonusavtalen gör alltså denna kopiering laglig, men ser också till att ersättning går ut till de yrkesgrupper som skrivit texterna, fotograferat bilderna, illustrerat och så vidare. De som skapat innehållet som kopieras, helt enkelt.

I flera länder sker denna kopiering olagligt eller utan ersättning genom inskränkningar i upphovsrätten.

Hur kan Bonus veta vad som kopierats?

Det säger sig självt att en detaljerad kontroll och redovisning av kopieringen är omöjlig, istället mäter Bonusanvändningen med hjälp av statistiska undersökningar som genomförs av det etablerade statistikinstitutet Kantar Sifo.

När Bonus avsätter de pengar som ska gå till bildorganisationerna utgår de från dessa undersökningar. Statistiken visar hur mycket av olika typer av material (till exempel av läromedel eller dagstidningar) och vad för slags verk (text, bild, notmaterial och så vidare) som kopieras.

I statistiken delas bilderna upp i två enheter: "fotografier" och "andra bilder". Hur mycket som hela gruppen bildskapare får bestäms i förhållande till hur många andra typer av upphovsrättsskyddat material som används inom ramen för Bonus-avtalen.

Även de så kallade ”utgivarna” (Svenska förläggareföreningen, Svenska läromedelsföretagen, Sveriges tidskrifter, Tidningsutgivarna och musikförläggarna) får en andel av pengarna från Bonus.

Till exempel visar statistiken att det kopieras mycket ur läromedel. Det är naturligt eftersom många inom undervisningsväsendet (som står för ca 95% av ersättningen till Bonus) kopierar för att komplettera existerande undervisningsmaterial.

Det innebär att potten som går till läromedel är betydligt större än den som går till exempelvis skönlitteratur.

En bild i en lärobok är “värd mer” i systemet än en bild i en skönlitterär bok – inte för att bilden i läroboken är bättre eller viktigare, utan för att den sannolikt har kopierats fler gånger än bilden i den skönlitterära boken.

typer av böcker
Läromedel, inklusive läromedelsplattformar på internet
Skönlitteratur, visböcker, poesi, inklusive e-böcker
Fackböcker, inklusive e-böcker

 

typer av tidningar
Dagstidningar inklusive dess digitala utgåvor, samt rena nättidningar. 
Tidskrifter inklusive dess digitala utgåvor, samt rena nättidskrifter. 

 

Rörlig bild omfattas inte av IR

Bonus avtal omfattar inte rörlig bild och därför kan du inte heller söka IR för rörlig bild.

Analogifördelning

*Synonymer till ordet analogi: likhet, överensstämmelse, jämförbarhet, motsvarighet, motstycke, parallell.

Den fördelningsmetodik som vi beskriver ovan, och som hela IR-systemet bygger på, kallas för analogifördelning i Lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Det innebär att om man inte har en direkt koppling till användningen av verk (till exempel i form av en detaljerad rapport eller ett enskilt tillstånd att använda ett verk), så ska fördelningen ske genom så kallade ”indirekta metoder”.

Sådana metoder är till exempel användning av statistik och annan information som gör fördelningen rimlig, transparent och rättvis.

Ersättning som fördelas på annat sätt

Inom ramen för Bonus-avtalen används också bilder som kopieras från andra typer av publikationer och/eller webbplatser, men där vi saknar rättvisa och godtagbara fördelningsmetoder.

Det gäller separat bild (analoga lösa bilder) utan angiven källa; bilder som tagits ur broschyrer, instruktionsböcker, manualer, annonser och liknande.

För internet gäller det bilder i bloggar, i nyhetsbrev (både på webben och såna som skickas med e-post), från bildsamlingar på nätet, webbplatser utan publicistisk utgivare samt andra digitala lagringsplatser till exempel intranät.

Gemensamt för alla ovanstående kategorier är att källorna är breda, spretiga och ofullständiga och därmed inte möjliga att statistiskt avgränsa på ett sådant sätt att det går att göra en rättvis och objektiv fördelning.

Ersättningen för den här typen av bilder omfattas därför inte av IR-systemet utan betalas ut till yrkesorganisationerna i en form som enligt lagens benämning brukar kallas för ”avdrag”. Avdragen ska användas ”till ändamål som främjar samtliga bildskapare inom den specifika yrkeskategorin”.

Dessa publikationer är inte berättigade till IR
Affischer/planscher  Kopieringsunderlag, arbetsböcker, övningsböcker 
(Även bok om syftet med utgivningen är att kopieras ur) 
Almanackor Ljudböcker
Bildbanker Lärarhandledningar, varken digitala och analoga.
Bloggar (undantag gäller redaktionella bloggar kopplade till etablerad tidning/tidskrift) Nyhetsbrev
Broschyrer, promotion- och informationsmaterial
(även om ISBN-nummer finns)
Print-on-demand/egen utgivning som inte har spridning av minst 300 tryckta/nedladdade exemplar.
Bruksanvisningar och manualer Reklam
CD, DVD, USB etc Sociala medier
Diagram och tabeller * Spel, spelkort
Eget utgivet promotionsmaterial (gäller till exempel Illustratörscentrums katalog) Vykort och lösa blad (även om ISBN finns)
Grafisk formgivning  Webbplatser (undantaget läromedelsplattformar och etablerade tidningar/tidskrifter)
Handskrivna texter * Årsredovisningar och verksamhetsberättelser
Kartor *  

Ingen ersättning utgår för material som inte omfattas av vid varje tillfälle gällande kopieringsavtal.

* Betraktas som litterära verk enligt upphovsrättslagen

IR för fotografi i böcker

 • skönlitteratur
 • facklitteratur
 • läromedel

IR för fotografi i tidningar/tidskrifter

 • dagspress frilansare
 • dagspress anställda
 • tidskrifter

IR för annan bild (allt som inte är fotografi) i böcker

 • skönlitteratur
 • facklitteratur
 • läromedel

IR för annan bild i tidningar/tidskrifter

 • dagspress frilansare
 • dagspress anställda
 • tidskrifter

1. Antal bilder

Du kan bara få ersättning för max 50 bilder per bok respektive 10 bilder per utgivningsnummer för tidningar/tidskrifter.

2. Ersättningsbelopp

Ersättning under 250 kronor betalas inte ut och du kan aldrig få mer än 35 000 kronor för bilder i böcker respektive 18 000 kronor för bilder i tidningar/tidskrifter.

Begränsningarna i IR-systemet finns eftersom avtalen som Bonus Copyright Access tecknar med skolor och högskolor (och som ligger till grund för IR) inte tillåter obegränsad kopiering.

Högst 15% av en bok/tidning/tidskrift får kopieras, men aldrig mer än 15 sidor, oavsett hur stor publikationen är.

För att ersättningen ska spegla en rimlig generell användning och eftersom ingen vet exakt vilka verk som har använts och i vilken omfattning, har vi valt att sätta en övre gräns för hur mycket en enskild upphovsperson kan få ut per fördelningsgrupp och år.

Den lägre gränsen (minsta belopp som utbetalas) är satt av praktiska skäl.

IR 2020 för bild publicerad i bok 
IR 2020 skönlitteratur facklitteratur läromedel
Fotografi  13,42 kr
(6,48 kr)
 83,67 kr
(13,91 kr)
3 908 kr
(408,63 kr)
Annan bild  54,61 kr
(10,47 kr)
304,08 kr
(213,91 kr)
1 754 kr
(632,73 kr)

Beloppen inom parentes ovan avser jämförande siffra för 2019.

IR 2020 för bild publicerad i tidning/tidskrift
IR 2020 dagspress (frilans) dagspress (anställd) tidskrift
Fotografi 36,57 kr
(10,34 kr)
36,57 kr
(10,34 kr)
75,02 kr
(42,19 kr)
Annan bild 457 kr
(108,11 kr)
228,5 kr
(740,96 kr) 
478,11 kr
(153,63 kr)

Beloppen inom parentes ovan avser jämförande siffra för 2019.